Tryb realizacji zleceń (sesje)

Tryb realizacji zleceń płatniczych oraz innych dyspozycji składanych przez system bankowości internetowej ING BankOnLine.

Dni robocze

Soboty oraz dni wolne od pracy

Zlecenia płatnicze w PLN na rachunki w ING Banku Śląskim

1. Przyjęte do realizacji przez Bank do godz. 2000:

 • realizowane są w tym samym dniu.

2. Przyjęte do realizacji przez Bank po godz. 2000:

 • realizowane są w najbliższym dniu roboczym, z zastrzeżeniem pkt 3.

3. Zlecenia płatnicze z bieżącą datą realizacji na rachunki1  Klientów w ING Banku Śląskim S.A. przyjęte do realizacji przez Bank po godz. 2000:

 • realizowane są w tym samym dniu. Takie zlecenie zostanie zaksięgowane w najbliższym dniu roboczym z datą realizacji zgodną z dyspozycją Klienta.

1. Przyjęte do realizacji przez Bank w soboty do godz. 2000:

 • realizowane są w tym samym dniu.

2. Przyjęte do realizacji przez Bank w soboty po godz. 2000:

 • realizowane są w najbliższym dniu roboczym z zastrzeżeniem pkt. 4.

3. Złożone w niedziele i święta:

 • realizowane są w najbliższym dniu roboczym z zastrzeżeniem pkt 4.

4. Zlecenia płatnicze z bieżącą datą realizacji na rachunki1 Klientów w ING Banku Śląskim S.A. przyjęte do realizacji przez Bank w soboty po godz. 2000oraz w niedziele i święta:

 • realizowane są w tym samym dniu. Takie zlecenie płatnicze zostanie zaksięgowane w najbliższym dniu roboczym z datą realizacji zgodną z dyspozycją Klienta.
Zlecenia płatnicze w PLN na rachunki w innych bankach

1. Przyjęte do realizacji przez Bank do godz. 810:

 • realizowane są w tym samym dniu. Bank wysyła polecenia przelewu na I sesję Elixir2

2. Przyjęte do realizacji przez Bank od godz. 811 do godz. 1130:

 • realizowane są w tym samym dniu. Bank wysyła polecenia przelewu na II sesję Elixir2

3. Przyjęte do realizacji przez Bank od godz. 1131 do godz.1430:

 • realizowane są w tym samym dniu. Bank wysyła polecenia przelewu na III sesję Elixir2

4. Przyjęte do realizacji przez Bank od godz. 1431 do godz. 2000:

 • są przekazywane do rozliczeń międzybankowych w najbliższym dniu roboczym, natomiast w dniu złożenia polecenia przelewu następuje obciążenie rachunku zleceniodawcy.

5. Przyjęte do realizacji przez Bank po godz. 2000:

 • realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

1. Przyjęte do realizacji przez Bank w soboty do godz. 2000

 • realizowane są w tym samym dniu. Do rozliczeń międzybankowych przekazywane są w najbliższym dniu roboczym.

2. Przyjęte do realizacji przez Bank w soboty po godz. 2000

 • realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

3. Złożone w niedziele i święta

 • realizowane są w najbliższym dniu roboczym

Przelew krajowy Express ELIXIR, złożony poprzez ING BankOnLine - realizowany jest w czasie rzeczywistym.
Transakcja przekazywana do innego banku bezpośrednio po złożeniu zlecenia w ING BankOnLine.3

Zlecenia płatnicze w PLN z odroczoną datą płatności złożone za pośrednictwem Systemu

Realizowane są stosownie do wskazanej przez Klienta daty płatności. W przypadku daty płatności przypadającej na dzień wolny od pracy realizacja nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

Zlecenia płatnicze w PLN - stałe zlecenia

Realizacja płatności w ramach stałego zlecenia następuje zgodnie z trybem określonym w regulaminie właściwym dla rachunku obciążanego.

Zlecenia płatnicze w PLN w ciężar rachunku karty kredytowej na rachunki w ING Banku Śląskim

1. Przyjęte do realizacji przez Bank do godz. 2000

 • realizowane są w tym samym dniu.

2. Przyjęte do realizacji przez Bank po godz. 2000

 • realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

3. Zlecenia płatnicze z bieżącą datą realizacji na rachunki1 klientów w ING Banku Śląskim S.A. przyjęte do realizacji przez Bank po godz. 2000

 • realizowane są w tym samym dniu. Takie zlecenie zostanie zaksięgowane w najbliższym dniu roboczym z datą realizacji zgodną z dyspozycją Klienta.

1. Przyjęte do realizacji przez Bank w soboty do godz. 2000

 • realizowane są w tym samym dniu.

2. Przyjęte do realizacji przez Bank w soboty po godz. 2000

 • realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

3. Złożone w niedziele i święta

 • realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

4. Zlecenia płatnicze z bieżącą datą realizacji na rachunki1 klientów w ING Banku Śląskim S.A. przyjęte do realizacji przez Bank w soboty po godz. 2000 oraz w niedziele i święta

 • realizowane są w tym samym dniu. Takie zlecenie płatnicze zostanie zaksięgowane w najbliższym dniu roboczym z datą realizacji zgodną z dyspozycją Klienta.
Zlecenia płatnicze w PLN w ciężar rachunku karty kredytowej na rachunki w innych bankach

1. Przyjęte do realizacji przez Bank do godz. 810:

 • realizowane są w tym samym dniu. Bank wysyła polecenia przelewu na I sesję Elixir2

2. Przyjęte do realizacji przez Bank od godz. 811 do godz. 1130:

 • realizowane są w tym samym dniu. Bank wysyła polecenia przelewu na II sesję Elixir2

3. Przyjęte do realizacji przez Bank od godz. 1131 do godz. 2000:

 • są przekazywane do rozliczeń międzybankowych w następnym dniu roboczym, natomiast w dniu złożenia polecenia przelewu następuje obciążenie rachunku zleceniodawcy.

4. Przyjęte do realizacji przez Bank po godz. 2000:

 • realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

1. Przyjęte do realizacji przez Bank w soboty do godz. 2000

 • realizowane są w tym samym dniu. Do rozliczeń międzybankowych przekazywane są w najbliższym dniu roboczym.

2. Przyjęte do realizacji przez Bank w soboty po godz. 2000

 • realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

3. Złożone w niedziele i święta

 • realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
Zlecenia płatnicze w ciężar rachunku karty kredytowej z odroczoną datą płatności

Realizowane są stosownie do wskazanej przez klienta daty płatności.
W przypadku daty płatności przypadającej na dzień wolny od pracy realizacja nastąpi w najbliższym dniu roboczym. W przypadku dyspozycji anulowania polecenia przelewu z odroczoną datą płatności, dyspozycja taka powinna być złożona najpóźniej do godz.2000 ostatniego dnia roboczego (w sobotę do godz. 2000) poprzedzającego datę realizacji płatności.

Dyspozycje dotyczące zleceń walutowych na rachunki w ING Banku Śląskim SA

1. Przewalutowania, polecenia wypłaty w Banku złożone danego dnia do godz. 1800

 • realizowane są w tym samym dniu.

2. Zlecenia złożone po godz. 1800:

 • realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

Złożone w soboty oraz dni wolne od pracy: 

 • realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
Dyspozycje dotyczące zleceń walutowych na rachunki w innych bankach

1. Przelewy krajowe w PLN z rachunków walutowych, polecenia wypłaty w kraju/za granicę złożone danego dnia do godz. 1430

 • realizowane są w tym samym dniu.

2. Zlecenia złożone po godz. 1430:

 • realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

Złożone w soboty i dni wolne od pracy: 

 • realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
Dyspozycje i zlecenia dotyczące funduszy inwestycyjnych i IKE Kapitał z Lwem

1. Dyspozycje i zlecenia złożone w dniu roboczym do godz. 1915:

 • przekazywane są przez Bank do funduszy inwestycyjnych w tym dniu.

2. Dyspozycje i zlecenia złożone w dniu roboczym po godz. 1915:

 • przekazywane są przez Bank do funduszy inwestycyjnych w najbliższym dniu roboczym.

Dyspozycje i zlecenia złożone w dni wolne od pracy:

 • przekazywane są przez Bank do funduszy inwestycyjych w najbliższym dniu roboczym.
 • Zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych ING złożone poprzez ING BankOnLine stanowi Wpłatę Bezpośrednią w rozumieniu Statutów Funduszy Inwestycyjnych ING.
 • Przelewy na nabycie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w tym Wpłata Bezpośrednia w przypadku Funduszy Inwestycyjnych ING, realizowana poprzez ING BankOnLine jest poleceniem przelewu na rachunek funduszu i jest realizowana zgodnie z obowiązującymi w ING Banku Śląskim zasadami realizacji zleceń płatniczych.
Otwarcie lokaty

1. Przyjęte do realizacji przez Bank do godz. 2000:

 • realizowane są w tym samym dniu.

2. Przyjęte do realizacji przez Bank po godz. 2000:

 • realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

1. Przyjęte do realizacji przez Bank w soboty do godz. 2000:

 • realizowane są w tym samym dniu.

2. Przyjęte do realizacji przez Bank w soboty po godz. 2000:

 • realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

3. Złożone w niedziele i święta:

 • realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
Założenie Konta z Lwem, Otwartego Konta Oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w walutach wymienialnych

Realizowane są stosownie do możliwości technicznych systemu informatycznego Banku, jednak nie później niż w trzecim dniu roboczym licząc od daty złożenia dyspozycji.

Zamknięcie rachunku Lokaty, Zamknięcie rachunku Otwartego Konta Oszczędnościowego

1. Przyjęte do realizacji przez Bank do godz. 1400:

 • realizowane są w tym samym dniu.

2. Przyjęte do realizacji przez Bank po godz. 1400:

 • realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

Złożone w dni wolne od pracy:

 • realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
Inne dyspozycje, np. złożenie wniosku o otwarcie rachunku dla Przedsiębiorcy z jednoosobową reprezentcją

Realizowane są stosownie do możliwości technicznych systemu informatycznego Banku, jednak nie później niż w trzecim dniu roboczym licząc od daty złożenia dyspozycji.

1Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy lub rachunek oszczędnościowy w rozumieniu Regulaminu świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych oraz w Ogólnych warunkach wydawania i użytkowania kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. dla klientów indywidualnych. KONTO Z LWEM lub Otwarte Konto Oszczędnościowe w rozumieniu Regulaminu świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych
2Elixir – czyli Elektroniczna Izba Rozliczeniowa to system rozliczeń międzybankowych realizujący zlecenia płatnicze, w tym polecenia przelewu pomiędzy rachunkami w bankach w Polsce.
3Funkcjonalność Express ELIXIR udostępniana w ramach Systemu ING BankOnLine od 03.09.2012r.