Fundusze Inwestycyjne to popularna forma inwestowania oszczędności. W zależności od tego, jak wysokich zysków oczekujesz oraz jaki poziom ryzyka jesteś w stanie zaakceptować, w ING Banku Śląskim znajdziesz fundusz dla siebie. 

  • Do wyboru ponad 100 funduszy zarządzanych przez renomowane Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
  • Pełny dostęp online w systemie ING BankOnLine

Sprawdź ofertę funduszy inwestycyjnych

Jak kupić?

Przez Internet

Zaloguj się do ING BankOnLine i inwestuj w fundusze

ING BankOnLine

Opcja dostępna dla klientów banku, którzy podpisali Umowę ramową lub Umowę pośrednictwa.

Nie aktywowałeś dostępu do ING BankOnLine?
Aktywuj teraz

Odwiedź oddział

Mamy ponad 400 oddziałów. 

Znajdź oddział 

Warunkiem niezbędnym do składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem Banku jest podpisanie Umowy pośrednictwa w zakresie obsługi Funduszy Inwestycyjnych oraz nadanie przez Bank profilu inwestycyjnego Klienta, w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

ABC inwestowania

Ważne informacje
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa Funduszu mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej.
Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z aktualnym Prospektem informacyjnym Funduszu oraz z ostatnim zaudytowanym rocznym sprawozdaniem finansowym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym Funduszu. Prospekt informacyjny Funduszu zawiera szczegółowe informacje o celu i polityce inwestycyjnej Funduszu, zasadach realizacji zleceń oraz o opłatach, kosztach i ryzykach związanych z uczestnictwem w Funduszu. Dotychczasowe wyniki Funduszu  nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Tytuły uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych nie są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Zyski osiągnięte z inwestycji w tytuły uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z póź. zm.).

Zasady opodatkowania
Dochód z inwestycji w fundusze inwestycyjne jako dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych opodatkowany jest 19-procentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w oparciu o przepis art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochodem podlegającym opodatkowaniu jest kwota stanowiąca różnicę pomiędzy przychodem uzyskanym z umorzenia (odkupienia) jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych a kosztami (wydatkami) poniesionymi na nabycie ww. jednostek uczestnictwa. Dochodów, o których mowa powyżej, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.
Krajowe fundusze inwestycyjne występują jako tzw. płatnik – czyli podmiot zobligowany do pobrania podatku przy odkupieniu jednostek uczestnictwa. Płatnik zobowiązany jest do odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych w terminie do dnia 20-go miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę funduszu.