Fundusze Inwestycyjne to popularna forma inwestowania oszczędności. W zależności od tego, jak wysokich zysków oczekujesz oraz jaki poziom ryzyka jesteś w stanie zaakceptować, w ING Banku Śląskim znajdziesz fundusz dla siebie. 

  • Do wyboru ponad 100 funduszy zarządzanych przez renomowane Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
  • Pełny dostęp online w systemie ING BankOnLine
  • Inwestuj wygodniekupuj i sprzedawaj fundusze w dowolnym momencie
  • Oszczędzaj lepiejFundusze Inwestycyjne to potencjalnie większe możliwości zysku

Rodzaje funduszy

PieniężneObligacjiStabilnego wzrostuZrównoważoneAkcyjnePozostałe

Fundusze inwestycyjne o najniższym poziomie ryzyka, których celem jest ochrona realnej wartości zainwestowanych środków. Aktywa funduszy lokowane są w krótko terminowe papiery dłużne, takie jak bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, czy obligacje o terminie zapadalności do 1 roku. Stanowią one konkurencję do depozytów bankowych, przy czym ich zaletą jest wysoka płynność inwestycji umożliwiająca natychmiastowe wycofanie środków bez utraty uzyskanych korzyści. Wartości tytułów uczestnictwa powinny nieznacznie wzrastać w każdym dniu wyceny.

Stopa zwrotu za 12 miesięcy
bardzo niski
stopień ryzyka
2.56 %
najlepszy w grupie
1.37 %
średnia dla grupy
0.60 %
najgorszy w grupie

Średnia stopa zwrotu funduszy pieniężnych w odniesieniu do pozostałych typów funduszy (obliczona na podstawie stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych dostępnych w ING Banku Śląskim).

3 miesiące6 miesięcy12 miesięcy

Źródło: Analizy Online
Kategorie funduszy zgodne z rekomendacją banku.

Sprawdź ofertę funduszy inwestycyjnych

Jak kupić?

Przez Internet

Zaloguj się do ING BankOnLine i inwestuj w fundusze

ING BankOnLine

Opcja dostępna dla klientów banku, którzy podpisali Umowę ramową lub Umowę pośrednictwa.

Nie aktywowałeś dostępu do ING BankOnLine?
Aktywuj teraz

Odwiedź oddział

Mamy ponad 400 oddziałów. 

Znajdź oddział 

Warunkiem niezbędnym do składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem Banku jest podpisanie Umowy pośrednictwa w zakresie obsługi Funduszy Inwestycyjnych oraz nadanie przez Bank profilu inwestycyjnego Klienta, w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

Systematyczne inwestowanie

Dyspozycja Regularnego Inwestowania (DRI), to forma stałego zlecenia nabycia jednostek funduszy inwestycyjnych, która pomaga w regularnym inwestowaniu.

Wystarczy określić kwotę zlecenia, dzień miesiąca, w którym zlecenie ma być realizowane i numer rachunku, z którego będą dokonywane przelewy w ramach DRI.

Jeśli w dniu realizacji zlecenia DRI na wskazanym rachunku nie będzie środków, dyspozycja nie zostanie zrealizowana. Kolejna próba zostanie podjęta w następnym miesiącu.

 

Jak założyć DRI?

Dyspozycję Regularnego Inwestowania można założyć w ING BankOnLine w zakładce Inwestycje/Fundusze inwestycyjne/Kupuj regularnie oraz w każdym oddziale banku.

DRI działa aż do odwołania. 

ABC inwestowania

ING Konto Funduszowe SFIO
- nowy sposób na łatwe inwestowanie

Pakiet Ostrożny, Umiarkowany lub Dynamiczny to różne portfele funduszy inwestycyjnych dostosowane do akceptowanego przez Ciebie poziomu ryzyka i zakładanego możliwego zysku.

Fundusze są dobierane przez ekspertów. To oni troszczą się o wybranie oferty dostosowanej do aktualnej sytuacji gospodarczej, na bieżąco minimalizując ryzyko inwestycyjne i maksymalizując szanse na zysk. 

Dowiedz się więcej

Ważne informacje
Inwestowanie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Wartości jednostek uczestnictwa Funduszu mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej, a indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.
Szczegółowe informacje o jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz opisy czynników ryzyka zawarte są w Prospektach Informacyjnych Funduszy oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych w siedzibach oraz na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w placówkach i na stronie internetowej banku.

Zasady opodatkowania
Dotychczasowe wyniki Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Jednostki uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych nie są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z póź. zm.). Więcej
Aby przystąpić do funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem Banku, zgodnie wymogami prawa, konieczne jest podpisanie Umowy pośrednictwa oraz dokonanie profilowania inwestycyjnego.

Społeczność ING. Miejsce, gdzie rozmawia Dołącz do nas Dołącz