Fundusze inwestycyjne

Fundusze Inwestycyjne to popularna forma inwestowania oszczędności. W zależności od tego, jak wysokich zysków oczekujesz oraz jaki poziom ryzyka jesteś w stanie zaakceptować, ING Bank Śląski S.A. oferuje Ci szeroki wachlarz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez renomowane Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

 

10

Kwietnia

2014

Ostatnie dni promocji Funduszy w ING Banku Śląskim

Tylko do 25 kwietnia br. można nabyć Fundusze inwestycyjne za 0 zł.

3

Marca

2014

Wprowadzenie funduszy inwestycyjnych PZU do oferty Banku

Z dniem 3 marca 2014 r. Bank wprowadza do oferty otwarte fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. objęte ofertą specjalną Banku polegającą na obniżeniu o 100% opłaty manipulacyjnej.

23

Września

2013

Fundusze inwestycyjne - teraz bez opłaty dystrybucyjnej

Uprzejmie informujemy, iż od 23 września do odwołania Bank wprowadza ofertę specjalną, polegającą na obniżeniu o 100% opłaty pobieranej od wpłat na nabycie oraz nabyć dokonanych w drodze zamiany/konwersji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oferowanych przez Bank.

Dlaczego warto inwestować w fundusze inwestycyjne?
ze względu na:

Różnorodność

Szeroka oferta funduszy inwestycyjnych dostępnych w Banku, pozwala na lokowanie środków w aktywa o zróżnicowanym potencjale do generowania zysków, ale i odpowiednio wysokim towarzyszącym im poziomie ryzyka.

Atrakcyjne stopy wzrostu

Stopy zwrotu z funduszy inwestycyjnych są nieograniczone w odróżnieniu od depozytów bankowych, co daje potencjał do generowania zysków przewyższających oprocentowanie depozytów bankowych, ale i strat, w przypadku gorszej koniunktury giełdowej.

Profesjonalne zarządzanie

Zarządzanie aktywami funduszy inwestycyjnych realizowane jest przez wyspecjalizowanych specjalistów mających odpowiednią wiedzę i doświadczenie, którzy stale monitorują rynki giełdowe i sytuację gospodarczą, a w przypadku istotnych zmian, odpowiednio dostosowują inwestycje funduszu, tak aby jak najlepiej realizować jego cel inwestycyjny.

Bezpieczeństwo

Fundusze  inwestycyjne posiadają odrębną osobowość prawną, a ich aktywa wydzielone są z masy majątkowej towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne podlegają stałemu nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Aktywa funduszy inwestycyjnych przechowywane są przez bank depozytariusza, który prowadzi rozliczenia i ewidencję papierów wartościowych funduszu i na bieżąco kontroluje działania funduszu w zakresie ich zgodności ze statutem i przepisami prawa.

Płynność inwestycji

Wysoka płynność inwestycji powoduje, że nie musisz z góry określać czasu trwania inwestycji. Zainwestowane środki można wycofać w dowolnym momencie, bez utraty uzyskanych dotychczas korzyści.

Niskie koszty transakcyjne

Fundusze inwestycyjne składają często zlecenia o dużych wolumenach, przez co ponoszą relatywnie niższe koszty związane z transakcjami giełdowymi, w porównaniu z samodzielnym inwestowaniem na rynku kapitałowym.

W celu usprawnienia zarządzania ofertą funduszy inwestycyjnych, dla których Bank przyjmuje i przekazuje zlecenia i dyspozycje, ING Bank Śląski S.A. wprowadził własną klasyfikację funduszy inwestycyjnych dostępnych w ofercie, pod względem towarzyszącego im poziomu ryzyka. Powyższa klasyfikacja ma charakter pomocniczy. Klasy ryzyka nadane poszczególnym Funduszom przez Bank mogą być różne od klas ryzyka nadanych przez źródła zewnętrzne, w tym w szczególności Fundusze inwestycyjne zaklasyfikowane przez Bank jako bezpieczne, w innych źródłach, mogą być sklasyfikowane jako Fundusze o wyższym poziomie ryzyka. Wszystkie Fundusze inwestycyjne, dla których Bank przyjmuje i przekazuje zlecenia i dyspozycje, zostały sklasyfikowane w ramach jednej ze wskazanych grup:

Fundusze pieniężne

Fundusze inwestycyjne o najniższym poziomie ryzyka, których celem jest ochrona realnej wartości zainwestowanych środków. Aktywa funduszy lokowane są w krótko terminowe papiery dłużne, takie jak bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, czy obligacje o terminie zapadalności do 1 roku. Stanowią one konkurencję do depozytów bankowych, przy czym ich zaletą jest wysoka płynność inwestycji umożliwiająca natychmiastowe wycofanie środków bez utraty uzyskanych korzyści. Wartości tytułów uczestnictwa powinny nieznacznie wzrastać w każdym dniu wyceny.

Fundusze obligacji

Fundusze inwestycyjne o niskim poziomie ryzyka, dążące do uzyskania stopy zwrotu przewyższającej oprocentowanie depozytów bankowych, przy zachowaniu wysokiej płynności inwestycji, umożliwiającej natychmiastowe wycofanie środków bez utraty uzyskanych korzyści. Aktywa funduszy lokowane są w dłużne papiery wartościowe o średnim i długim terminie zapadalności, cechujące się wyższą wrażliwością na ryzyko zmiany stóp procentowych. Przeznaczone są dla osób nie akceptujących ryzyka związanego z zakupem akcji. Wartości tytułów uczestnictwa powinny stabilnie wzrastać w każdym dniu wyceny.

Fundusze stabilnego wzrostu

Fundusze mieszane, których aktywa inwestowane są częściowo w akcje, których celem jest generowanie ponadprzeciętnych dochodów oraz w dłużne papiery wartościowe mające dawać stabilny przyrost wartości tytułów uczestnictwa. Zaangażowanie w akcje nie powinno przekraczać 30-40% aktywów. Fundusze te dążą do długoterminowego wzrostu kapitału przy umiarkowanym poziomie ryzyka. Oznacza to, że potencjał do generowania zysków z tych funduszy, w porównaniu do funduszy zrównoważonych oraz funduszy akcyjnych jest znacznie mniejszy. W przypadku gorszej koniunktury rynkowej, wartościtytułów uczestnictwa tych funduszy nie powinny spadać w takim stopniu jak wartości tytułów uczestnictwa funduszy zrównoważonych lub funduszy akcyjnych, natomiast w okresach hossy zyskują one odpowiednio mniej niż fundusze zrównoważone i fundusze akcyjne.

Fundusze zrównoważone

Fundusze należące do grupy funduszy mieszanych o wyższym poziomie ryzyka względem funduszy stabilnego wzrostu, wynikającym ze zwiększonego zaangażowania w akcje (do 60-70% aktywów). Fundusze te dążą do długoterminowego wzrostu kapitału przy umiarkowanym poziomie ryzyka, przy czym zwiększone zaangażowanie w akcje stwarza potencjał do wyższych stóp zwrotu w okresach hossy, ale i towarzyszy im wzrost ryzyka utraty wartości części akcyjnej portfela w okresach gorszej koniunktury giełdowej. Zmiany wartości tytułów uczestnictwa cechują się podwyższoną zmiennością względem funduszy stabilnego wzrostu, jednak nie tak wysoką, jak w przypadku funduszy akcyjnych.

Fundusze akcyjne

Fundusze inwestycyjne o największym potencjale do generowania wysokich stóp zwrotu i jednocześnie najwyższym poziomie ryzyka. Fundusze te dążą do uzyskania ponadprzeciętnych stóp zwrotu w długim terminie poprzez lokowanie do 100% aktywów w akcje. W okresach hossy mogą generować stopy zwrotu znacznie przekraczające oprocentowanie depozytów bankowych, natomiast w okresach gorszej koniunktury giełdowej mogą generować częściową stratę zainwestowanych środków. Wysoki poziom ryzyka spowodowany jest możliwością znacznych wahań wartości tytułów uczestnictwa w związku ze zmianą wartości portfela akcji.

Fundusze pozostałe

Wszelkie pozostałe fundusze inwestycyjne, które ze względu na specyficzną politykę inwestycyjną nie mogły zostać zakwalifikowane do jednej z wyżej wymienionych grup, w szczególnością mogą to być fundusze inwestycyjne z gwarancją kapitału, jak i fundusze o aktywnej alokacji portfela. Fundusze sklasyfikowane jako fundusze pozostałe mogą charakteryzować się zróżnicowanym poziomem ryzyka (mogą to być zarówno fundusze bardzo bezpieczne, jak i fundusze o najwyższym poziomie ryzyka). Szczegółowe czynniki ryzyka wskazane są w Prospektach informacyjnych Funduszy.

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Opis wszystkich czynników ryzyka związanych z inwestycją w dany Fundusz inwestycyjny znajduje się w Prospekcie informacyjnym Funduszu. Przed dokonaniem inwestycji, Klient powinien zapoznać się z Prospektem informacyjnym danego Funduszu. Najczęściej występujące ryzyka to:

Ryzyko rynkowe

Głównym czynnikiem mającym wpływ na stopę zwrotu z inwestycji w papiery wartościowe jest bieżąca sytuacja na rynkach kapitałowych, wyniki gospodarcze emitenta papierów wartościowych oraz podstawowe warunki gospodarcze i polityczne w kraju emitenta.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko spadku lub całkowitej utraty wartości papierów dłużnych wyemitowanych przez danego emitenta w wyniku problemów finansowych lub gospodarczych emitenta. Emitent może utracić zdolność do spłaty odsetek lub odkupienia wyemitowanych papierów dłużnych w terminie ich zapadalności.

Ryzyko makroekonomiczne

Sytuacja finansowa emitentów jest w dużym stopniu uzależniona od stanu koniunktury gospodarczej w krajach emitentów, w Europie i na świecie. W warunkach gospodarki rynkowej inwestycje narażone są na szereg ryzyk związanych z niebezpieczeństwem zahamowania wzrostu gospodarczego, produkcji przemysłowej, popytu globalnego. Związane z tym zmiany stóp procentowych oraz innych wskaźników ekonomicznych mogą spowodować ujemną stopę zwrotu z inwestycji kapitałowych i w rezultacie obniżenie wartości aktywów netto Funduszu, a tym samym spadek wartości tytułów uczestnictwa.

Ryzyko płynności

Sprzedaż określonych papierów wartościowych może okazać się trudna w pożądanym czasie, ze względu na brak ofert kupna lub na ich nie wystarczający wolumen, co w konsekwencji może utrudnić szybkie uzyskanie środków z umorzenia tytułów uczestnictwa Funduszu.

Ryzyko walutowe

Ryzyko spadku wartości aktywów Funduszu spowodowanego zmianą kursów walut, w jakich wyceniane są lokaty Funduszu, względem waluty wyceny Funduszu.

Ryzyko inwestycji na rynkach wschodzących

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne rynków wschodzących wiąże się ze zwiększonym ryzykiem prawnym, ekonomicznym i politycznym względem inwestycji na rynkach krajów rozwiniętych. Rynki wschodzące to rynki uznawane za znajdujące się  w stanie przejściowym, narażone na gwałtowne zmiany polityczne i załamania gospodarki. Brak stabilności politycznej lub gospodarczej może mieć wpływ na zaufanie Inwestorów, co z kolei może mieć negatywny wpływ na kursy walut, ceny papierów wartościowych lub innych aktywów notowanych na rynkach wschodzących. Papiery wartościowe notowane na rynkach wschodzących często charakteryzują się ograniczoną płynnością  i narażone są na ryzyko ich gwałtownej wyprzedaży w wyniku efektu „ucieczki w jakość” w okresach stagnacji gospodarczej, co w konsekwencji może prowadzić do ponadprzeciętnych strat z inwestycji w aktywa z rynków wschodzących.

Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji

Ryzyko wynikające z braku możliwości przewidzenia przyszłych zmian wartości składników portfela, a tym samym oszacowania przyszłej wartości tytułów uczestnictwa. Na osiągnięte wyniki Funduszu wpływa wiele zmiennych ekonomicznych, których przyszłe zachowanie jest trudne do dokładnego oszacowania, i różny może być ich wpływ na przedmioty lokat Funduszu w danej sytuacji rynkowej. Ryzyko to zmniejsza się wraz z wydłużaniem przyjętego okresu utrzymywania inwestycji, ponieważ mniejszą rolę odgrywają krótkookresowe wahania koniunktury rynkowej, na które może mieć wpływ wiele czynników, w tym także czynników pozaekonomicznych. Na stopę zwrotu z inwestycji w tytułu uczestnictwa Funduszu ma także wpływ wybór właściwego momentu inwestycji. Ryzyko wyboru złego momentu inwestycji może być organiczne poprzez rozłożenie w czasie zakupu tytułów uczestnictwa (zasada uśredniania kosztu nabycia). Osiągnięta stopa zwrotu z inwestycji w tytuły uczestnictwa Funduszu zależy również od opłat związanych z zakupem lub sprzedażą tytułów uczestnictwa, oraz od podatków, w przypadku osiągnięcia zysku z inwestycji.

Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności

Ryzyko wystąpienia okoliczności, na które Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ, takie jak: ryzyko otwarcia likwidacji Funduszu, ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo, ryzyko zmiany depozytariusza, ryzyko zmiany podmiotu obsługującego Fundusz, ryzyko połączenia Funduszu z innym Funduszem, ryzyko zmiany polityki inwestycyjnej Funduszu, które to Uczestnik powinien brać pod uwagę lub, na które to okoliczność nie będzie miał wpływu.

Wskazane powyżej ryzyka mogą dotyczyć odpowiednio subfunduszy wydzielonych w ramach funduszy inwestycyjnych parasolowych.

Zapraszamy do składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem systemu internetowego ING BankOnLine lub bezpośrednio w oddziałach Banku.

Zaloguj się do ING BankOnLine

Zaloguj się 

Znajdź najbliższy oddział Banku

Znajdź najbliższy oddział 

Warunkiem niezbędnym do składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem Banku jest podpisanie Umowy pośrednictwa w zakresie obsługi Funduszy Inwestycyjnych oraz nadanie przez Bank profilu inwestycyjnego Klienta, w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

Dowiedz się więcej o Umowie pośrednictwa

Dowiedz się więcej o badaniu profilu inwestycyjnego

Możesz samodzielnie podpisać umowę pośrednictwa w ING BankOnLine, jeśli podpisałeś z Bankiem Umowę Ramową (o korzystanie z systemu bankowości internetowej), dostępną w oddziałach Banku od 20 maja 2013r.

Ważne informacje
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa Funduszu mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej.
Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z aktualnym Prospektem informacyjnym Funduszu oraz z ostatnim zaudytowanym rocznym sprawozdaniem finansowym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym Funduszu. Prospekt informacyjny Funduszu zawiera szczegółowe informacje o celu i polityce inwestycyjnej Funduszu, zasadach realizacji zleceń oraz o opłatach, kosztach
i ryzykach związanych z uczestnictwem w Funduszu. Dotychczasowe wyniki Funduszu  nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Tytuły uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych nie są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Zyski osiągnięte z inwestycji w tytuły uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych
na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z póź. zm.).

Zasady opodatkowania
Dochód z inwestycji w fundusze inwestycyjne jako dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych opodatkowany jest 19-procentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w oparciu o przepis art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochodem podlegającym opodatkowaniu jest kwota stanowiąca różnicę pomiędzy przychodem uzyskanym z umorzenia (odkupienia) jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych a kosztami (wydatkami) poniesionymi na nabycie ww. jednostek uczestnictwa. Dochodów, o których mowa powyżej, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.

Krajowe fundusze inwestycyjne występują jako tzw. płatnik – czyli podmiot zobligowany do pobrania podatku przy odkupieniu jednostek uczestnictwa. Płatnik zobowiązany jest do odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych w terminie do dnia 20-go miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę funduszu.