Pieniężne

ING (L) Depozytowy (ING SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
ING Gotówkowy (ING FIO) Kluczowe informacje Karta produktu
ING Lokacyjny Plus (ING FIO) Kluczowe informacje Karta produktu

Obligacji

ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego (ING SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
ING Obligacji (ING FIO) Kluczowe informacje Karta produktu
ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL) (ING SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (ING SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu

Stabilnego wzrostu

ING Stabilnego Wzrostu (ING FIO) Kluczowe informacje Karta produktu
ING Stabilny Globalnej Alokacji (ING SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
ING Perspektywa 2020 (ING Perspektywa SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
ING Perspektywa 2025 (ING Perspektywa SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
ING Perspektywa 2030 (ING Perspektywa SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
ING Perspektywa 2035 (ING Perspektywa SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
ING Perspektywa 2040 (ING Perspektywa SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
ING Perspektywa 2045 (ING Perspektywa SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu

Zrównoważone

ING Zrównoważony (ING FIO) Kluczowe informacje Karta produktu

Akcyjne

ING Akcji (ING FIO) Kluczowe informacje Karta produktu
ING Akcji Środkowoeuropejskich (ING FIO) Kluczowe informacje Karta produktu
ING (L) Ameryki Łacińskiej (ING SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych (ING SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (ING SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
ING (L) Globalnych Możliwości (ING SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
ING (L) Japonia (ING SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
ING (L) Nowej Azji (ING SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (ING SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
ING Selektywny (ING FIO) Kluczowe informacje Karta produktu
ING (L) Spółek Dywidendowych USA (ING SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
ING Średnich i Małych Spółek (ING FIO) Kluczowe informacje Karta produktu
ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (ING FIO) Kluczowe informacje Karta produktu

Jak założyć?

Przez internet

Zaloguj się do ING BankOnLine i zacznij inwestować w fundusze.

Opcja dostępna dla klientów banku, którzy podpisali Umowę ramową lub Umowę pośrednictwa Dowiedz się więcej

Nie aktywowałeś dostępu do ING BankOnLine? Aktywuj teraz

Odwiedź oddział

Mamy ponad 400 oddziałów. Znajdź najbliższy.

Znajdź oddział

Sprawdź prospekty informacyjne

Warunkiem niezbędnym do składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem Banku jest podpisanie Umowy pośrednictwa w zakresie obsługi Funduszy Inwestycyjnych oraz nadanie przez Bank profilu inwestycyjnego Klienta, w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

Ważne informacje
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa Funduszu mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej.

Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z aktualnym Prospektem informacyjnym Funduszu oraz z ostatnim zaudytowanym rocznym sprawozdaniem finansowym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym Funduszu. Prospekt informacyjny Funduszu zawiera szczegółowe informacje o celu i polityce inwestycyjnej Funduszu, zasadach realizacji zleceń oraz o opłatach, kosztach
i ryzykach związanych z uczestnictwem w Funduszu. Dotychczasowe wyniki Funduszu  nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Tytuły uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych nie są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Zyski osiągnięte z inwestycji w tytuły uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych
na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z póź. zm.).

Zasady opodatkowania
Dochód z inwestycji w fundusze inwestycyjne jako dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych opodatkowany jest 19-procentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w oparciu o przepis art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochodem podlegającym opodatkowaniu jest kwota stanowiąca różnicę pomiędzy przychodem uzyskanym z umorzenia (odkupienia) jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych a kosztami (wydatkami) poniesionymi na nabycie ww. jednostek uczestnictwa. Dochodów, o których mowa powyżej, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.

Krajowe fundusze inwestycyjne występują jako tzw. płatnik – czyli podmiot zobligowany do pobrania podatku przy odkupieniu jednostek uczestnictwa. Płatnik zobowiązany jest do odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych w terminie do dnia 20-go miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę funduszu.