Pieniężne

NN (L) Depozytowy (NN SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
NN Gotówkowy (NN FIO) Kluczowe informacje Karta produktu
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) Kluczowe informacje Karta produktu

Obligacji

NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
NN Obligacji (NN FIO) Kluczowe informacje Karta produktu
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL) (NN SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (NN SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu

Stabilnego wzrostu

NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) Kluczowe informacje Karta produktu
NN Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu

Zrównoważone

NN Zrównoważony (NN FIO) Kluczowe informacje Karta produktu

Akcyjne

NN Akcji (NN FIO) Kluczowe informacje Karta produktu
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) Kluczowe informacje Karta produktu
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
NN (L) Globalnych Możliwości (NN SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
NN (L) Japonia (NN SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
NN Selektywny (NN FIO) Kluczowe informacje Karta produktu
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) Kluczowe informacje Karta produktu
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) Kluczowe informacje Karta produktu

Jak założyć?

Przez internet

Zaloguj się do systemu bankowości internetowej i zacznij inwestować w fundusze.

Zaloguj się

Opcja dostępna dla klientów banku, którzy podpisali Umowę ramową lub Umowę pośrednictwa Dowiedz się więcej

Nie aktywowałeś dostępu do systemu bankowości internetowej? Aktywuj teraz

Odwiedź oddział

Mamy ponad 400 oddziałów. Znajdź najbliższy.

Znajdź oddział

Sprawdź prospekty informacyjne

Warunkiem niezbędnym do składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem Banku jest podpisanie Umowy pośrednictwa w zakresie obsługi Funduszy Inwestycyjnych oraz nadanie przez Bank profilu inwestycyjnego Klienta, w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

Ważne informacje
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa Funduszu mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej.

Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z aktualnym Prospektem informacyjnym Funduszu oraz z ostatnim zaudytowanym rocznym sprawozdaniem finansowym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym Funduszu. Prospekt informacyjny Funduszu zawiera szczegółowe informacje o celu i polityce inwestycyjnej Funduszu, zasadach realizacji zleceń oraz o opłatach, kosztach
i ryzykach związanych z uczestnictwem w Funduszu. Dotychczasowe wyniki Funduszu  nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Tytuły uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych nie są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Zyski osiągnięte z inwestycji w tytuły uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych
na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z póź. zm.).

Zasady opodatkowania
Dochód z inwestycji w fundusze inwestycyjne jako dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych opodatkowany jest 19-procentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w oparciu o przepis art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochodem podlegającym opodatkowaniu jest kwota stanowiąca różnicę pomiędzy przychodem uzyskanym z umorzenia (odkupienia) jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych a kosztami (wydatkami) poniesionymi na nabycie ww. jednostek uczestnictwa. Dochodów, o których mowa powyżej, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.

Krajowe fundusze inwestycyjne występują jako tzw. płatnik – czyli podmiot zobligowany do pobrania podatku przy odkupieniu jednostek uczestnictwa. Płatnik zobowiązany jest do odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych w terminie do dnia 20-go miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę funduszu.