Fundusze inwestycyjne to popularna forma inwestowania oszczędności. W zależności od tego, jak wysokich zysków oczekujesz oraz jaki poziom ryzyka jesteś w stanie zaakceptować, w ING Banku Śląskim znajdziesz fundusz dla siebie. 

  • Do wyboru ponad 100 funduszy zarządzanych przez renomowane Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
  • Pełny dostęp online w bankowości internetowej
  • Inwestuj wygodniekupuj i sprzedawaj fundusze w dowolnym momencie
  • Oszczędzaj lepiejFundusze inwestycyjne to potencjalnie większe możliwości zysku
  • Obniżaj ryzykoMożesz obniżać ryzyko i inwestować regularnie, w długim okresie. Dowiedz się jak
Najbezpieczniejsze w naszej ofercie Poznaj je teraz Fundusze pieniężne skarbowe

Rodzaje funduszy

PieniężneObligacjiStabilnego wzrostuZrównoważoneAkcyjnePozostałe

Fundusze inwestycyjne o najniższym poziomie ryzyka, których celem jest ochrona realnej wartości zainwestowanych środków. Aktywa funduszy lokowane są w krótko terminowe papiery dłużne, takie jak bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, czy obligacje o terminie zapadalności do 1 roku. Stanowią one konkurencję do depozytów bankowych, przy czym ich zaletą jest wysoka płynność inwestycji umożliwiająca natychmiastowe wycofanie środków bez utraty uzyskanych korzyści. Wartości tytułów uczestnictwa powinny nieznacznie wzrastać w każdym dniu wyceny.

Stopa zwrotu za 12 miesięcy
bardzo niski
stopień ryzyka
2.38 %
najlepszy w grupie
1.14 %
średnia dla grupy
0.08 %
najgorszy w grupie

Średnia stopa zwrotu funduszy pieniężnych w odniesieniu do pozostałych typów funduszy (obliczona na podstawie stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych dostępnych w ING Banku Śląskim).

3 miesiące6 miesięcy12 miesięcy

Źródło: Analizy Online
Kategorie funduszy zgodne z rekomendacją banku.

Sprawdź naszą ofertę funduszy inwestycyjnych

Jak kupić?

Przez internet

Zaloguj się do systemu bankowości internetowej i inwestuj w fundusze

Wejdź i kup

Odwiedź oddział

Mamy ponad 400 oddziałów

Znajdź oddział 

Regularne inwestowanie

Chcesz skuteczniej wykorzystywać trendy rynkowe, obniżać ryzyko i lepiej pomnażać pieniądze? Regularnie powiększaj swoje inwestycje. Wystarczą nawet niewielkie kwoty.

Jak to zrobić?

Złóż dyspozycję w systemie bankowości internetowej. Zrobisz to w zakładce Centrum Inwestycji/Fundusze inwestycyjne. Po prostu kliknij przycisk „Kupuj regularnie”, określ kwotę, dzień miesiąca i konto, z którego przelewy będą dokonywane. Reszta będzie działa się automatycznie.

Jeśli na Twoim koncie jest za mało pieniędzy, dyspozycja nie zostanie zrealizowana. Kolejną próbę podejmiemy za miesiąc. Regularne inwestowanie możesz odwołać w każdej chwili.

Dlaczego inwestować?

Inwestowanie różni się od oszczędzania. Daje szanse na większe zyski ale też wiąże się z ryzykiem.

Zobacz, czym różni się inwestowanie od oszczędzania
  Inwestowanie Oszczędzanie
Czy mogę stracić? Nie masz gwarancji otrzymania wpłaconych pieniędzy. Różne rodzaje inwestycji to różne poziomy ryzyka Otrzymujesz całą wpłaconą kwotę powiększoną o odsetki
Ile mogę zyskać? Zyski zależą od wartości inwestycji oraz sytuacji na giełdzie. W długim okresie zyski z inwestycji przewyższają te z oszczędności  Gwarantowane oprocentowanie określone przy zawieraniu umowy 
Na jaki okres? Przynajmniej 3 lata Zazwyczaj do 24 miesięcy
Sprawdź, czy inwestowanie jest dla Ciebie

Inwestowanie jest dla Ciebie, jeśli:

  • interesują Cię potencjalne wyższe zyski i możesz zaakceptować ewentualną stratę
  • możesz zamrozić pieniądze na co najmniej 3 lata
  • masz wystarczająco dużo pieniędzy by podzielić je na inwestycje i oszczędności

ABC inwestowania

ING Konto Funduszowe SFIO
- nowy sposób na łatwe inwestowanie

Pakiet Ostrożny, Umiarkowany lub Dynamiczny to różne portfele funduszy inwestycyjnych dostosowane do akceptowanego przez Ciebie poziomu ryzyka i zakładanego możliwego zysku.

Fundusze są dobierane przez ekspertów. To oni troszczą się o wybranie oferty dostosowanej do aktualnej sytuacji gospodarczej, na bieżąco minimalizując ryzyko inwestycyjne i maksymalizując szanse na zysk. 

Dowiedz się więcej

Ważne informacje
Inwestowanie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Wartości jednostek uczestnictwa Funduszu mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej, a indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.
Szczegółowe informacje o jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz opisy czynników ryzyka zawarte są w Prospektach Informacyjnych Funduszy oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych w siedzibach oraz na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w placówkach i na stronie internetowej banku.

Zasady opodatkowania
Dotychczasowe wyniki Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Jednostki uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych nie są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z póź. zm.). Więcej
Aby przystąpić do funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem Banku, zgodnie wymogami prawa, konieczne jest podpisanie Umowy pośrednictwa oraz dokonanie profilowania inwestycyjnego.