Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

Z dniem 21 października 2009 roku weszła w życie zmieniona Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, zwana dalej „Ustawą”. Celem zmiany Ustawy była implementacja postanowień Dyrektywy MiFID1 w sprawie rynków instrumentów finansowych, która harmonizuje europejskie rynki finansowe oraz zapewnia wyższy poziom przejrzystości poprzez wprowadzenie nowych przepisów prawa w zakresie usług inwestycyjnych.

Wymogi Ustawy nakładają na instytucje rynku finansowego, w tym ING Bank Śląski S.A., szereg obowiązków, które są korzystne z punktu widzenia ochrony interesu Klienta. Obowiązki te dotyczą w szczególności:

  • nadania kategorii Klienta, określającej poziom ochrony w ramach świadczonej usługi,
  • dokonywania oceny czy instrument finansowy lub usługa są odpowiednie dla danego Klienta,
  • zasad postępowania Banku w przypadku powstania konfliktu interesów,
  • konieczności zawarcia umowy dotyczącej przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.

Umowa pośrednictwa

Wszyscy Klienci, którzy, począwszy od dnia 22 kwietnia 2010 roku, chcą korzystać z pośrednictwa Banku w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych, są zobowiązani do zawarcia z Bankiem umowy o świadczenie przez ING Bank Śląski S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (dalej: Umowa pośrednictwa).

Bank udostępnia funkcję podpisania Umowy pośrednictwa poprzez system bankowości internetowej Moje ING i ING BankOnLine Klientom, którzy wcześniej zawarli Umowę ramową o korzystanie z systemu bankowości internetowej (umowa ta została udostępniona Klientom Banku począwszy od 20.05.2013 r.). Od 1 czerwca 2016 r. Umowę ramową można zawrzeć również poprzez system bankowości internetowej Moje ING i ING BankOnLine.

Jak podpisać umowę pośrednictwa?

Odwiedź oddział

Mamy ponad 400 oddziałów. 

Znajdź oddział 

W systemie bankowości internetowej

Zaloguj się 

W przypadku braku podpisania Umowy do dnia 21 kwietnia 2010 r., począwszy od dnia 22 kwietnia 2010 r. Klienci nie będą mieli możliwości składania jakichkolwiek zleceń związanych z funduszami inwestycyjnymi również za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych – MiFID

MiFID - skrót od Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych) – to dyrektywa europejska, która z dniem 1 listopada 2007 została wdrożona w Europejskim Obszarze Gospodarczym obejmującym wszystkie 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Podstawowym celem Dyrektywy MiFID jest ochrona inwestorów, promowanie dalszej konkurencji w sektorze usług finansowych oraz zwiększona przejrzystość rynku. Dyrektywa MiFID dotyczy prawie wszystkich instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych.

ING wspiera cele Dyrektywy MiFID, a integralność i przejrzystość działania zawsze stanowiły dla nas podstawę długoletniej współpracy z klientem. ING zaangażowana jest w proces wdrażania wymaganych zmian, tak aby jej klienci mogli skorzystać z możliwości oferowanych przez Dyrektywę MiFID.

Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG).