Informacje o ING Banku Śląskim S.A.

Nazwa banku

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Bankiem

Klient może kontaktować się z Bankiem osobiście (np. w Oddziałach) oraz za pośrednictwem kanałów elektronicznych:

  • Infolinia 801 111 010 (Telefony stacjonarne - opłata jak za jedną jednostkę taryfikacyjną, niezależnie od czasu trwania połączenia)
  • +48 (32) 357 00 03 (Telefony stacjonarne i komórkowe - koszt połączenia wg stawek operatora)

Języki, w których Klient może kontaktować się z Bankiem i w jakich Bank świadczy usługi

Klient może kontaktować się z Bankiem w języku polskim. Bank świadczy usługi w języku polskim. Wybrane informacje lub dokumenty Bank może przekazywać Klientom dodatkowo  w języku angielskim.

Zezwolenie posiadane przez Bank

Bank świadczy usługi maklerskie na podstawie i w zakresie art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

Z dniem 21 października 2009 roku weszła w życie zmieniona Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, zwana dalej „Ustawą”. Celem zmiany Ustawy była implementacja postanowień Dyrektywy MiFID1 w sprawie rynków instrumentów finansowych, która harmonizuje europejskie rynki finansowe oraz zapewnia wyższy poziom przejrzystości poprzez wprowadzenie nowych przepisów prawa w zakresie usług inwestycyjnych.

Wymogi Ustawy nakładają na instytucje rynku finansowego, w tym ING Bank Śląski S.A., szereg obowiązków, które są korzystne z punktu widzenia ochrony interesu Klienta. Obowiązki te dotyczą w szczególności:

  • nadania kategorii Klienta, określającej poziom ochrony w ramach świadczonej usługi,
  • dokonywania oceny czy instrument finansowy lub usługa są odpowiednie dla danego Klienta,
  • zasad postępowania Banku w przypadku powstania konfliktu interesów,
  • konieczności zawarcia umowy dotyczącej przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.

Umowa pośrednictwa

Wszyscy Klienci, którzy, począwszy od dnia 22 kwietnia 2010 roku, chcą korzystać z pośrednictwa Banku w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych, są zobowiązani do zawarcia z Bankiem umowy o świadczenie przez ING Bank Śląski S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (dalej: Umowa pośrednictwa).

Bank udostępnia funkcję podpisania Umowy pośrednictwa poprzez system bankowości internetowej Moje ING i ING BankOnLine Klientom, którzy wcześniej zawarli Umowę ramową o korzystanie z systemu bankowości internetowej (umowa ta została udostępniona Klientom Banku począwszy od 20.05.2013 r.). Od 1 czerwca 2016 r. Umowę ramową można zawrzeć również poprzez system bankowości internetowej Moje ING i ING BankOnLine.

Jak podpisać umowę pośrednictwa?

Odwiedź oddział

Mamy ponad 400 oddziałów. 

Znajdź oddział 

W systemie bankowości internetowej

Zaloguj się 

W przypadku braku podpisania Umowy do dnia 21 kwietnia 2010 r., począwszy od dnia 22 kwietnia 2010 r. Klienci nie będą mieli możliwości składania jakichkolwiek zleceń związanych z funduszami inwestycyjnymi również za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych – MiFID

MiFID - skrót od Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych) – to dyrektywa europejska, która z dniem 1 listopada 2007 została wdrożona w Europejskim Obszarze Gospodarczym obejmującym wszystkie 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Podstawowym celem Dyrektywy MiFID jest ochrona inwestorów, promowanie dalszej konkurencji w sektorze usług finansowych oraz zwiększona przejrzystość rynku. Dyrektywa MiFID dotyczy prawie wszystkich instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych.

ING wspiera cele Dyrektywy MiFID, a integralność i przejrzystość działania zawsze stanowiły dla nas podstawę długoletniej współpracy z klientem. ING zaangażowana jest w proces wdrażania wymaganych zmian, tak aby jej klienci mogli skorzystać z możliwości oferowanych przez Dyrektywę MiFID.

Polityka w zakresie przeciwdziałania konfliktom interesów

Bank wprowadził w życie Politykę w zakresie przeciwdziałania konfliktom interesów, regulującą zasady postępowania Banku w przypadku powstania konfliktu interesów.

Jeżeli zastosowane przez Bank zasady i środki przeciwdziałania konfliktom interesów nie zapewnią wystarczającej ochrony przed wystąpieniem rzeczywistego konfliktu interesów i powstanie ryzyko naruszenia interesów Klienta, Bank podejmie i zastosuje odpowiednie środki organizacyjne w celu zapobieżenia niekorzystnemu oddziaływaniu konfliktów interesów na interes Klienta.

W przypadku, gdy wyżej wskazane środki nie będą wystarczające, by z należytą starannością zapobiec ryzyku naruszenia interesów Klienta, Bank zawiadomi Klienta o zidentyfikowanym konflikcie interesów. W takiej sytuacji świadczenie na rzecz Klienta usług będzie możliwe pod warunkiem, że Klient wyrazi wolę zawarcia/kontynuacji umowy, pomimo zaistniałego konfliktu interesów. Na żądanie, Bank przekaże Klientowi przy użyciu trwałego nośnika informacji lub w Oddziale Banku szczegółowe informacje na temat przeciwdziałania konfliktom interesów.

Dokumenty

Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG).