Faktoring

ING Bank Śląski oferuje faktoring we współpracy z wyspecjalizowaną spółką ING Commercial Finance – liderem rynku w roku 2014. ING Commercial Finance, po zawarciu umowy faktoringu z Państwem - dostawcą w relacjach handlowych (faktorant), kupuje Państwa należności powstałe po zrealizowaniu dostawy towaru lub wykonaniu usługi, finansuje te należności, a także świadczy na rzecz Państwa inne usługi zgodnie z umową faktoringu.

Faktoring opiera się na przelewie (cesji) należności unormowanej w Kodeksie Cywilnym.

 

Zakres oferty

ING Commercial Finance kupuje należności powstałe w wyniku dostawy towarów lub usług z odroczonym terminem zapłaty do wcześniej uzgodnionych odbiorców (krajowych lub zagranicznych) oraz oferuje korzyści dopasowane do Państwa potrzeb:

W zakresie finansowania należności i płynności finansowej

 • Faktoring klasyczny - finansujemy należności, wypłacając Państwu zaliczkę niezwłocznie po ich otrzymaniu. Pozostała kwota należności wypłacana jest po dokonaniu spłaty przez odbiorcę.
 • Faktoring obsługowy - nie finansujemy przekazanych nam należności. Zapłatę za należność otrzymują Państwo po dokonaniu spłaty przez odbiorcę.
 • Faktoring wymagalnościowy - finansujemy należności, wypłacając zaliczkę zgodnie z Państwa preferencjami, niezwłocznie po ich otrzymaniu, w terminie płatności lub w innym terminie na Państwa wniosek. Pozostała kwota należności wypłacana jest po dokonaniu spłaty przez odbiorcę.

W zakresie rozliczeń należności

 • Faktoring - ewidencjonujemy przekazywane przez Państwa należności i rozliczamy spłaty dokonywane do nas przez odbiorców, jednocześnie informując Państwa o bieżącym stanie należności.
 • In house faktoring - ewidencjonujemy należności, ale nie ingerujemy w sposób rozliczeń ustalony pomiędzy Państwem a odbiorcami. Informacje o dokonanych spłatach odbiorców pozyskują Państwo niezwłocznie poprzez dostęp do wyciągów bankowych z naszego rachunku. Nadal prowadzą Państwo rozliczenia, jednocześnie cyklicznie przekazując do nas aktualny stan należności.

W zakresie ryzyka niewypłacalności odbiorcy

 • Faktoring z regresem - ryzyko braku spłaty przez odbiorcę lub niewypłacalności odbiorcy pozostaje po Państwa stronie (regres).
 • Faktoring bez regresu - przejmujemy ryzyko przewlekłej zwłoki w zapłacie bezspornej co do istnienia należności lub niewypłacalności prawnej odbiorcy. Przejęcie przez nas ryzyka oparte jest na:
  - ubezpieczeniu należności, jakiego dokonujemy w ramach naszej polisy ubezpieczeniowej,
  - uzyskanej gwarancji ochrony należności współpracującego z nami zagranicznego faktora,
  - ubezpieczeniu należności w ramach Państwa polisy ubezpieczeniowej, jeśli taką Państwo posiadają.

W zakresie wsparcia handlu zagranicznego

 • Faktoring importowy z udziałem faktora zagranicznego – współpracując z faktorami zagranicznymi, wspieramy krajowych importerów. Wystawiamy gwarancje ochrony należności przysługujących zagranicznym dostawcom zapewniając o wiarygodności i wypłacalności krajowych importerów.
 • Faktoring eksportowy z udziałem faktora zagranicznego – w ramach umowy faktoringu bez regresu zawartej z Państwa firmą, możemy zaangażować faktorów zagranicznych, znajdujących się w kraju odbiorcy. W tym wypadku faktor zagraniczny udziela gwarancji ochrony Państwa należności oraz przejmuje proces ich rozliczania.

Komunikacja

Komunikacja pomiędzy Państwem a nami odbywa się przez Internet - specjalną platformę, poprzez którą przekazują nam Państwo należności, my zaś dostarczamy kompleksowych informacji o ich dalszych rozliczeniach.

 

Schemat działania faktoringu

 

Korzyści z faktoringu w ING

Faktoring jest sprawdzonym rozwiązaniem dla firm, które:

 • prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
 • dynamicznie się rozwijają i chcą sfinansować udzielane przez siebie kredyty kupieckie,
 • chcą się zabezpieczyć przed skutkami związanymi z nieterminowym regulowaniem należności przez odbiorców,
 • chcą się zabezpieczyć przed ryzykiem niewypłacalności odbiorców,
 • prowadzą działalność charakteryzującą się sezonowymi wahaniami sprzedaży,
 • chcą zlecić wyspecjalizowanej firmie obsługę i zarządzanie należnościami.
 

Dokumenty

Załączniki do Wniosku o produkt kredytowy
Załącznik do Wniosku o produkt kredytowy: Faktoring - dane dodatkowe
Format: dokument DOC, wielkość: 90 KB
Pobierz plik
Załącznik do Wniosku o produkt kredytowy: Faktoring - Lista Odbiorców
Format: dokument XLS, wielkość: 97 KB
Pobierz plik