Faktoring

Faktoring to usługa finansowa, która udostępnia Państwa firmie szybkie finansowanie krótkoterminowych należności powstałych w relacjach handlowych, połączone z kompleksowym zarządzaniem portfelem należności oraz możliwością ich ubezpieczenia i windykacji. Usługi faktoringowe dla naszych Klientów Korporacyjnych oferujemy we współpracy z wyspecjalizowaną spółką ING Commercial Finance – jednym z liderów tego rynku.

 

Kto może skorzystać?

Faktoring jest sprawdzonym rozwiązaniem dla firm, które:

 • prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
 • dynamicznie się rozwijają i chcą sfinansować udzielane przez siebie kredyty kupieckie,
 • chcą się zabezpieczyć przed skutkami związanymi z nieterminowym regulowaniem należności przez odbiorców,
 • chcą się zabezpieczyć przed ryzykiem niewypłacalności odbiorców,
 • prowadzą działalność charakteryzującą się sezonowymi wahaniami sprzedaży,
 • chcą zlecić wyspecjalizowanej firmie obsługę i zarządzanie należnościami.

Charakterystyka produktu

Faktoring krajowy i eksportowy

ING Commercial Finance finansuje i kompleksowo obsługuje Państwa wierzytelności powstałe ze zrealizowanych dostaw towaru lub wykonanych usług do wybranych Odbiorców krajowych lub zagranicznych z terminami płatności do 90 dni. Finansowanie w wysokości do 90% wartości wierzytelności uruchamiane jest na podstawie informacji przesłanej drogą elektroniczną. Akceptowane opóźnienie w spłacie wynosi nawet do 60 dni.

W zależności od sposobu alokacji ryzyka, możemy Państwu zaoferować dwie odmiany faktoringu:

Faktoring krajowy i eksportowy z przejęciem ryzyka wypłacalności Odbiorcy (bez regresu)

W przypadku braku zapłaty od Państwa Odbiorcy wypłacone finansowanie nie podlega zwrotowi – ING Commercial Finance przejmuje na siebie ryzyko związane z niewypłacalnością Odbiorcy zapewniając Państwu ubezpieczenie należności. Kompleksowa obsługa wierzytelności obejmuje ewidencjonowanie i prowadzenie kont rozrachunkowych Odbiorców, rozliczanie spłat, monitowanie i dochodzenie zapłaty, raportowanie. W przypadku, gdy ubezpieczenie portfela należności zapewniliście Państwo sobie indywidualna polisą ubezpieczeniową istnieje możliwość jej obsługi. W tym wypadku ING Commercial Finance wypełnia w Państwa imieniu obowiązki informacyjne wobec ubezpieczyciela i pomaga w likwidacji szkody.

Faktoring krajowy bez przejęcia ryzyka wypłacalności Odbiorcy (z regresem)

W przypadku braku zapłaty od Państwa Odbiorcy wypłacone finansowanie podlega zwrotowi. W tym wypadku ryzyko związane z niewypłacalnością Odbiorcy spoczywa na Państwa firmie, jest jednak ono znacznie zredukowane poprzez prowadzoną przez ING Commercial Finance bieżącą kontrolę i monitoring należności. ING Commercial Finance zapewnia Państwu kompleksowe raportowanie, a także oferuje możliwość realizacji procesu dochodzenia zapłaty należności i windykacji.

Faktoring krajowy lub eksportowy obsługowy (bez finansowania)

Jeżeli nie potrzebujecie Państwo finansowania, ING Commercial Finance kompleksowo zarządza Państwa wierzytelnościami powstałymi ze zrealizowanych dostaw towaru lub wykonanych usług do wybranych Odbiorców krajowych lub zagranicznych. Faktury do obsługi przekazują Państwo wyłącznie w formie elektronicznej. ING Commercial Finance zapewnia Państwu kompleksowe raportowanie, a także oferuje możliwość realizacji procesu dochodzenia zapłaty należności i windykacji. W wypadku faktoringu bez regresu – ING Commercial Finance przejmuje ryzyko związane z niewypłacalnością Odbiorcy wypłacając Państwu odszkodowanie w przypadku zaistnienia takiej sytuacji. W przypadku, gdy ubezpieczenie portfela należności zapewniliście Państwo sobie indywidualną polisą ubezpieczeniową, istnieje możliwość jej obsługi. W tym wypadku ING Commercial Finance, wypełnia w Państwa imieniu obowiązki informacyjne wobec ubezpieczyciela i pomaga w likwidacji szkody.

 Windykacja

Na Państwa zlecenie ING Commercial Finance dochodzi zapłaty należności faktoringowych jak i nie przekazanych do faktoringu (odrębna umowa przelewu), prowadzi stały monitoring spłaty długu, inicjuje i nadzoruje postępowanie egzekucyjne, ustala majątek dłużnika, tworzy i wdraża procedury windykacyjne.

Faktoring odwrócony

Faktoring odwrócony polega na finansowaniu wytypowanych przez Państwa Dostawców. Po odbiorze towaru lub usługi i otrzymaniu z tego tytułu faktur, przekazujecie je Państwo do ING Commercial Finance, która niezwłocznie dokonuje ich zapłaty na rzecz Państwa Dostawców. Sfinansowane w ten sposób zobowiązania handlowe spłacacie Państwo do ING Commercial Finance w terminach wymagalności lub w dopuszczalnym terminie dodatkowym. Oferujemy Państwu produkt, oparty na elektronicznej wymianie danych, przynoszący szereg korzyści zarówno Państwu, jak i Państwa Dostawcom. Państwo zyskujecie wydłużone terminy zapłaty bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, a Państwa Dostawcy – atrakcyjne finansowanie w wysokości 100% należności, bez badania ich zdolności kredytowej oraz bez żadnych zabezpieczeń.

 

Schemat działania faktoringu

 

Korzyści z faktoringu w ING

 • poprawa płynności finansowej,
 • kompleksowa obsługa i zarządzanie należnościami,
 • finansowanie niezmniejszające zdolności kredytowej,
 • pełna kontrola przepływów pieniężnych,
 • znaczne obniżenie kosztów obsługi,
 • poprawa dyscypliny płatniczej Odbiorców,
 • możliwość ubezpieczenia należności (w ramach faktoringu pełnego),
 • poprawa wskaźników finansowych,
 • proste zabezpieczenia.
 

Dokumenty dla Klienta

Załączniki do Wniosku o produkt kredytowy
Załącznik do Wniosku o produkt kredytowy: Faktoring - dane dodatkowe
Format: dokument DOC, wielkość: 90 KB
Pobierz plik
Załącznik do Wniosku o produkt kredytowy: Faktoring - Lista Odbiorców
Format: dokument XLS, wielkość: 97 KB
Pobierz plik