Wyniki finansowe

Publikacja wyników ING Banku Śląskiego za I kwartał 2017 roku

Już 10 maja 2017 zapraszamy na konferencję w związku z planowaną publikacją sprawozdania finansowego za 1 kwartał 2017 roku. Spotkanie będzie również transmitowane online.

Więcej informacji

 

Podstawowe dane finansowe

Kalendarium

Nadchodzące wydarzenia

10.05.2017 Raport za I kwartał 2017
2.08.2017 Raport za I półrocze 2017
2.11.2017 Raport za III kwartał 2017
1.02.2018 Raport za IV kwartał 2017
30.03.2018 Raport roczny za 2017
Zobacz archiwum

 

Notowania akcji ING Bank Śląski S.A.

Dywidenda

Polityka dywidendowa

W dniu 15 września 2016 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła zaproponowaną przez Zarząd Banku Politykę dywidendową ING Banku Śląskiego S.A. W dniu 3 marca 2017 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła aktualizację Polityki dywidendowej.

Polityka dywidendowa Banku zakłada:

  • stabilne realizowanie wypłat dywidend w długiej perspektywie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania oraz wszelkich wymogów regulacyjnych, do których zachowania Bank jest zobowiązany,
  • możliwość realizowania wypłat dywidendy z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych współczynników adekwatności kapitałowej oraz powyżej określonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) dla celów wypłaty dywidendy przez Bank minimalnego poziomu współczynnika kapitału Tier 1 na poziomie 13,75%.

Ustalając proponowaną kwotę wypłaty dywidendy, Zarząd Banku w szczególności będzie brał pod uwagę:

  • aktualną sytuację ekonomiczno-finansową Banku i Grupy Kapitałowej Banku, w tym ograniczenia w sytuacji generowania strat finansowych lub niskiej rentowności (niski zwrot z aktywów / kapitału),
  • założenia strategii zarządzania Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku, w tym strategii zarządzania ryzykiem,
  • stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków,
  • ograniczenia wynikające z art. 56 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym.

Szczegóły: Polityka dywidendowa ING Banku Śląskiego S.A. (15 września 2016).

Aktualizacja Polityki dywidendowej ING Banku Śląskiego S.A. (3 marca 2017).

Historia wypłaty dywidendy

    Stopa dywidendy (%)

    Dywidenda na akcję (PLN)

Uwaga: Dane sprzed splitu akcji w listopadzie 2011 roku (1:10) doprowadzone do porównywalności.
Stopa dywidendy na dzień prawa do dywidendy.

Zobacz więcej

Zobacz więcej
Rok
 
Zysk netto jednostkowy (mln PLN) Zysk netto skonsolidowany (mln PLN) Dywidenda za rok (mln PLN) Stopa wypłaty dywidendy jednostkowa (%) Stopa wypłaty dywidendy skonsolidowana (%) Dywidenda na akcję (PLN) Dzień dywidendy Kurs akcji na dzień dywidendy (PLN) Stopa dywidendy (%) Dzień wypłaty dywidendy
2016 1 208,7 1 253,0 - - - - - - - -
2015 1 140,0 1 127,0 559,4 49,1% 49,6% 4,30 20.4.2016 121,80 3,5% 5.5.2016
2014 1 067,9 1 040,7 520,4 48,7% 50,0% 4,00 20.4.2015 143,95 2,8% 5.5.2015
2013 920,1 961,5 572,4 62,2% 59,5% 4,40 14.5.2014 129,60 3,4% 3.6.2014
2012 757,8 832,3 - - - - - - - -
2011 903,6 880,1 - - - - - - - -
2010 702,3 753,1 195,2 27,8% 25,9% 1,50 22.6.2011 85,50 1,8% 1.7.2011
2009 582,2 595,1 - - - - - - - -
2008 455,6 445,4 - - - - - - - -
2007 610,2 630,7 152,2 24,9% 24,1% 1,17 14.5.2008 53,10 2,2% 2.6.2008
2006 540,6 591,4 363,0 67,1% 61,4% 2,79 24.5.2007 87,00 3,2% 11.6.2007
2005 506,8 549,5 357,8 70,6% 65,1% 2,75 18.5.2006 64,50 4,3% 5.6.2006
2004 366,3 399,0 266,7 72,8% 66,8% 2,05 24.6.2005 43,70 4,7% 11.7.2005
2003 28,7 30,6 10,4 36,3% 34,0% 0,08 16.6.2004 37,40 0,2% 1.7.2004
2002 154,0 141,1 31,2 20,3% 22,1% 0,24 16.6.2003 30,95 0,8% 3.7.2003
2001 97,3 100,3 19,5 20,1% 19,5% 0,15 14.5.2002 38,50 0,4% 3.6.2002
2000 138,3 150,9 27,8 20,1% 18,4% 0,30 10.7.2001 26,95 1,1% 3.9.2001

Dane sprzed splitu akcji w listopadzie 2011 roku (1:10) doprowadzone do porównywalności

Akcjonariat

Kapitał akcyjny ING Banku Śląskiego wynosi 130 100 000 zł i dzieli się na 92 600 000 akcji zwykłych serii A i 37 500 000 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Jedna akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

 75,00%
    ING Bank N. V.
    97 575 000 akcji

 6,91%
     Aviva Otwarty Fundusz
     Emerytalny Aviva BZ WBK
     9 000 000 akcji

 18,09%
     Pozostali inwestorzy giełdowi
     23 525 000 akcji

Na podstawie listy akcjonariuszy zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. w dniu 21 kwietnia 2017 roku.

Analitycy

Przedstawiony konsensus rynkowy opracowany został na podstawie raportów niezależnych analityków giełdowych monitorujących wyniki finansowe i biznesowe  ING Banku Śląskiego S.A. oraz wydających rekomendacje dla akcji banku.

Wszystkie zaprezentowane poniżej szacunki i rekomendacje nie stanowią prognoz ani opinii Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Zarząd Banku nie publikował prognoz w zakresie wyników Spółki.

Rekomendacje

Konsensus rynkowy

(Średnia prognoz analityków giełdowych)

mln PLN 2017 2018 2019
Zysk netto 1 347 1 530 1 694
liczba prognoz 14 14 8

Ostatnia aktualizacja: 03.04.2017

Ratingi

Fitch Ratings
(rating pełny)
Moody's Investors Service
(rating na podstawie publicznych informacji)
Rating podmiotu (Long-term IDR): A Długookresowy rating depozytów: A3
Perspektywa ratingu podmiotu: Stabilna Krótkookresowy rating depozytów: P-2
Rating krótkoterminowy (Short-term IDR): F1 Ocena indywidualna (BCA): baa3
Viability Rating: bbb+ Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted BCA): baa2
Rating wsparcia: 1 Perspektywa ratingu: Stabilna
Rating długoterminowy na skali krajowej: AAA (pol) Ocena ryzyka kontrahenta (CR Assessment) długoterminowa/krótkoterminowa: A2 (cr) / P-1 (cr)
Perspektywa ratingu długoterminowego na skali krajowej: Stabilna  
Rating krótkoterminowy na skali krajowej F1+ (pol)  

Zobacz więcej

Kontakt dla Inwestorów

Biuro Relacji Inwestorskich

e-mail: investor@ingbank.pl 
fax.: +48 (32) 602 09 97
Adres:
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, Polska

Zobacz więcej

Zobacz także