Nota prawna

Niniejsza publikacja została przygotowana przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą przy ul. Sokolskiej 34, w Katowicach utworzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 roku w sprawie utworzenia Banku Śląskiego w Katowicach (Dz.U. Nr 21, poz. 141 z 1988 r.), wpisany do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000005459, o kapitale zakładowym w wysokości 130 100 000,00 złotych, w całości wpłaconym, posiadający NIP 634-013-54-75.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez ING Bank Śląski S.A. wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ING Banku Śląskiego lub jego ekspertów lub oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego. ING Bank Śląski S.A. dołożył należytej staranności aby zawarte w tej publikacji informacje nie były błędne lub nieprawdziwe na dzień ich publikacji, co w żadnym przypadku nie oznacza, że ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy ponoszą odpowiedzialność za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji przez Klienta w jakikolwiek sposób w tym także w celu dokonania inwestycji.

 ING Bank Śląski, w szczególności poprzez informacje zawarte w niniejszej publikacji, nie świadczy doradztwa w związku z jakimikolwiek transakcjami zawieranymi przez Klienta, ani nie udziela jakichkolwiek porad inwestycyjnych lub rekomendacji, co do zawarcia takich transakcji. Klient zawierając jakąkolwiek transakcję i/lub dokonując inwestycji, działa na własny rachunek oraz na własne ryzyko, podejmując autonomiczne decyzje dotyczące zawierania transakcji oraz dotyczące faktu, czy dana transakcja ta jest dla Klienta odpowiednia lub właściwa, w oparciu o własny osąd lub na podstawie niezależnej profesjonalnej porady.

Niniejsza publikacja stanowi jedynie zobrazowanie działania platformy do zawierania transakcji oraz jej funkcjonalności. Nie stanowi ona tym samym miejsca/platformy do zawierania transakcji.  

Opisane w niniejszej publikacji instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Przedstawione przykłady mają na celu przedstawienie mechanizmu działania transakcji i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych rezultatów.

Ponieważ korzystanie z zaawansowanych produktów bankowych w każdym przypadku wiąże się z indywidualnym ryzykiem dla Klienta, to ocena tego ryzka jest możliwa tylko podczas osobistego kontaktu z Dealerem lub Specjalistą ds. Rynków Finansowych ING Bank Śląski S.A.