FX Trader
internetowa platforma wymiany walut zintegrowana z systemem bankowości internetowej
Aby skorzystać z platformy, wystarczy:
 • 1
  zalogować się do systemu
  bankowości internetowej
  ING BusinessOnLine
  lub aplikacji ING BusinessMobile,
 • 2
  sprawdzić aktualne
  kwotowania,
 • 3
  zawrzeć
  transakcję.
 • 1
  zalogować się do systemu
  bankowości internetowej
  ING BusinessOnLine
  lub aplikacji ING BusinessMobile,
 • 2
  sprawdzić aktualne
  kwotowania,
 • 3
  zawrzeć
  transakcję.
Korzyści
Korzyści
Atrakcyjne kursy walut odzwierciedlające zmiany na rynku międzybankowym
Bezpłatny dostęp do platformy
Integracja z systemem bankowości internetowej ING BusinessOnLine
Możliwość zawierania transakcji typu: FX Spot, FX Forward/NDF
Możliwość składania ofert po kursie wskazanym przez Klienta: Oferta FX
Możliwość wynegocjowania kursu domknięcia transakcji NDF
Możliwość skrócenia transakcji
FX Forward/NDF
Możliwość wygenerowania online wyceny informacyjnej prostych opcji walutowych i strategii opcyjnych dla wybranych par walutowych
Możliwość natychmiastowego zakupu/sprzedaży waluty bez konieczności posiadania środków na rachunku w trakcie zawierania transakcji
Szeroki wachlarz par walutowych  
Australia AUD
Bułgaria BGN
Kanada CAD
Szwajcaria CHF
Chiny CNY
Czechy CZK
Dania DKK
EU EUR
Wielka Brytania GBP
Węgry HUF
Japonia JPY
Norwegia NOK
Szwecja SEK
USA USD
Rumunia RON
Rosja RUB
Turcja TRY
RPA ZAR
Bezpieczeństwo systemu zagwarantowane dzięki nowoczesnym zabezpieczeniom
Podgląd limitów transakcyjnych
Dostęp do komentarzy i publikacji ekonomistów ING oraz bieżących informacji ekonomicznych
Możliwość przeglądu zawartych transakcji
Możliwość natychmiastowego zakupu/sprzedaży waluty poprzez moduł FX Trader w aplikacji ING BusinessMobile
FX Alert: powiadomienia sms i/lub e-mail wysyłane z platformy w przypadku gdy kurs walutowy osiągnie wartość wskazaną przez użytkownika
Produkty
Produkty
 • FX Spot

  Więcej o produkcie  
 • FX Forward

  Więcej o produkcie  
 • FX Oferta

  Więcej o produkcie  
 • FX Alert

  Więcej o produkcie  
 • FX Opcje

  Więcej o produkcie  
FX Spot - transakcja wymiany walutowej z dostawą natychmiastową umożliwia kupno/sprzedaż jednej waluty w zamian za inną z walut dostępnych na platformie FX Trader.
Cechy produktu
Dostęp do szerokiej palety par walutowych.
Możliwość negocjowania kursu walutowego od 2000 EUR (lub ekwiwalentu w innej walucie).
Możliwość zawarcia transakcji bez posiadania środków na rachunku w momencie jej zawierania (pod limit rozliczeniowy).
Możliwość wyboru daty realizacji transakcji (dziś/1 dzień /2 dni).


Korzyści
Elastyczność – parametry transakcji (kwota, kurs) są indywidualnie uzgadniane z Klientem i dopasowane do jego potrzeb.
Dostępność – niewielkie wymagania dotyczące minimalnej kwoty nominalnej transakcji uprawniającej do negocjacji kursu.
Mobilność – Klient może zawrzeć transakcje z dowolnego miejsca wystarczy, że posiada dostęp do internetu.
Aktualność – Kursy walut odzwierciedlające ciągłe zmiany na rynku walutowym.


Przykład
Firma wynegocjowała następujące kursy:

Klient kupuje Klient sprzedaje
EUR/PLN 4,1550 4,1150

Chcąc wymienić 10 000 euro na złotówki, przedsiębiorstwo otrzyma: 10 000 x 4,1150 = 41 150 PLN.
Chcąc wymienić 40 000 złotych na euro, przedsiębiorstwo otrzyma: 40 000 / 4,1550 = 9 626,96 EUR.


Dostępne waluty
Australia AUD
Bułgaria BGN
Kanada CAD
Szwajcaria CHF
Chiny CNY
Czechy CZK
Dania DKK
EU EUR
Wielka Brytania GBP
Węgry HUF
Japonia JPY
Norwegia NOK
Szwecja SEK
USA USD
Rumunia RON
Rosja RUB
Turcja TRY
RPA ZAR


Ryzyko
Transakcja wymiany walutowej z dostawą natychmiastową obarczona jest ryzykiem rynkowym, związanym z możliwością niekorzystnego ukształtowania się kursu walutowego.FX Forward - terminowa transakcja wymiany walutowej - to transakcja kupna lub sprzedaży walut w ustalonym dniu w przyszłości po kursie ustalonym w momencie zawierania transakcji. Kurs ten obowiązuje w dniu rozliczenia transakcji bez względu na aktualną rynkową cenę waluty.
Cechy produktu
W dniu zawarcia transakcji uzgadniana jest para walutowa, data rozliczenia, kwoty walut, a także kurs terminowy, po którym nastąpi kupno lub sprzedaż ustalonej waluty.
Możliwość zawarcia transakcji terminowych:

- Forward – transakcja rozliczana poprzez rzeczywistą wymianę kwot walut przez obie strony transakcji;

- NDF (Non-Deliverable Forward) – transakcja, w której rozliczana jest jedynie kwota wynikająca z różnicy pomiędzy otrzymanym w dniu zawarcia transakcji kursem terminowym, a bieżącym negocjowanym kursem spot z dnia rozliczenia kontraktu. Strony transakcji nie przekazują sobie nominalnych kwot walut.
Możliwość skrócenia pierwotnej transakcji i ustalenie nowej, wcześniejszej daty rozliczenia oraz wyznaczenie w wyniku tych zmian nowego kursu terminowego.
Minimalna kwota transakcji to 2.000 EUR lub równowartość w innej walucie.


Korzyści
Zabezpieczenie przed ryzykiem zmiany kursu walutowego.
Możliwość dokładnej projekcji wartości przyszłych rozliczeń w walucie.
Możliwość przedterminowego rozliczenia transakcji.
W transakcji NDF dostępna jest opcja rozliczenia różnicy walutowej bez angażowania środków.
Transakcje są bezpłatne.
Elastyczne warunki oferowane przez ING Bank Śląski.


Przykład
Firma przewiduje, że za pół roku konieczny będzie zakup 50 000 EUR, aby zapłacić za otrzymany towar. Spodziewając się wzrostu kursu, już dziś może sobie zagwarantować kurs, po którym zakupi waluty za 6 miesięcy w ramach transakcji Forward. Dzisiejszy kurs spot dla EUR/PLN to 4,15, kurs terminowy dla 6 miesięcy wynosi natomiast 4,20.Oznacza to, że w przypadku:
zawarcia transakcji Forward, przedsiębiorstwo zakupi 50 000 EUR po kursie 4,20, bez względu na kurs obowiązujący za 6 miesięcy, płacąc 210 000 PLN
zawarcia transakcji NDF odbędzie się rozliczenie różnicowe:

- gdy kurs rynkowy w dacie rozliczenia transakcji wzrośnie i wyniesie 4,23, Klient otrzyma: 50 000 x (4,23 – 4,20) = 1 500 PLN.
- gdy kurs rynkowy w dacie rozliczenia transakcji spadnie i wyniesie 4,17, Klient będzie musiał zapłacić Bankowi: 50 000 x (4,20 – 4,17) = 1 500 PLN
Profil wypłaty z tytułu transakcji Forward dla kupującego walutę:


Ryzyko
Terminowa transakcja wymiany walutowej obarczona jest niskim ryzykiem niedopasowania przepływów Klienta ze zobowiązaniami wynikającymi z transakcji oraz umiarkowanym ryzykiem rynkowym, związanym z możliwością niekorzystnego ukształtowania się kursu walutowego. W przypadku, gdy terminowa transakcja wymiany walutowej zawierana jest jako zabezpieczenie otwartej pozycji lub przyszłych płatności walutowych, ryzyko rynkowe jest istotnie ograniczone. Wpływy zmiany kursu na pozycję zabezpieczaną i transakcję znoszą się.


FX Oferta umożliwia składanie przez Klienta ofert kupna/sprzedaży jednej waluty w zamian za inną po kursie wskazanym przez Klienta. Klient określa datę i godzinę, do której jego oferta może zostać przyjęta przez Bank. Jeżeli Bank zdecyduje się ją przyjąć, transakcja jest realizowana jako transakcja wymiany walutowej z dostawą natychmiastową.
Cechy produktu
Oferty mogą być składane we wszystkich walutach dostępnych na platformie FX Trader.
Minimalna kwota transakcji to 2.000 EUR lub równowartość w innej walucie.
W momencie składania oferty Klient nie musi posiadać środków na rachunku.
Realizacja oferty FX może nastąpić pod środki na rachunku lub w ciężar limitu transakcyjnego. Klient wybiera tryb realizacji oferty w momencie jej składania. W pierwszym przypadku, środki muszą znajdować się na obciążanym rachunku w momencie przyjęcia oferty przez bank – w przeciwnym razie oferta zostaje odrzucona. W drugim przypadku, Klient nie musi posiadać środków na obciążanym rachunku w momencie przyjęcia oferty przez bank – wystarczy, że dostarczy środki w dniu, w którym oferta została przyjęta.


Korzyści
Klient sam ustala konkretny kurs, po którym chce zawrzeć transakcję.
Ofertę można złożyć/anulować samodzielnie po zalogowaniu do platformy walutowej FX Trader.
Klient może w dowolnej chwili anulować ofertę (jeśli nie została ona jeszcze przyjęta przez Bank).


Przykład
Firma planuje zapłacić 50 000 EUR za importowany towar. W tym celu musi kupić Euro. Dzisiejszy kurs spot dla EUR/PLN to 4,2300, ale firma chciałaby zapłacić za walutę mniej - maksymalnie 4,2000 za 1 EUR. Klient postanawia, że zamiast sprawdzać na bieżąco kurs, złoży Bankowi ofertę zakupu 50 000 EUR po kursie 4,2000. Ustala, że jego oferta będzie ważna do końca tygodnia. W tym momencie Klient nie musi jeszcze posiadać środków na rachunku. Jeśli do końca tygodnia Bank przyjmie ofertę Klienta, transakcja zostanie zrealizowana. Rozliczenie transakcji nastąpi w momencie przyjęcia oferty przez Bank.


Ryzyko
Oferta FX obarczona jest ryzykiem polegającym na tym, że złożona przez Klienta oferta nie zostanie przyjęta przez Bank i nie dojdzie do realizacji oferowanej przez Klienta transakcji.FX Alert to usługa umożliwiająca monitorowanie kursów walutowych. Bank stale monitoruje wartości kursu, a w przypadku osiągnięcia wysokości kursu wskazanego przez użytkownika, wysyła powiadomienie w formie sms i/lub e-mail.
Cechy produktu
Alerty mogą być zamawiane dla wszystkich par walutowych dostępnych na platformie.
Ustawiony alert monitoruje oczekiwany kurs nawet do miesiąca od daty zamówienia.


Korzyści
Klient nie musi stale obserwować kursu walutowego – otrzymuje powiadomienie natychmiast,
gdy kurs na platformie osiągnie oczekiwaną przez niego wartość.
Klient sam wybiera sposób dostarczania powiadomień: SMS i/lub email.
Klient może w dowolnym momencie anulować złożony alert.


Przykład
Firma planuje zapłacić 50 000 EUR za importowany towar. W tym celu musi kupić euro. Aktualny kurs spot dla EUR/PLN to 4,2300, ale firma chciałaby zapłacić za walutę mniej - maksymalnie 4,2000 za 1 EUR. Klient postanawia, że zamiast monitorować na bieżąco kurs, zamówi w Banku alert kursowy dla zakupu 50 000 EUR po kursie 4,2000. Ustala, że alert będzie ważny do końca tygodnia. Jeśli do końca tygodnia oczekiwany kurs pojawi się na platformie, Bank wyśle niezwłocznie Klientowi powiadomienie w wybranej wcześniej przez niego formie: sms i/lub email.


Platforma umożliwia dokonanie wyceny walutowych opcji call (kupna) lub opcji put (sprzedaży) (w formatce FX Opcje – Kupno – wycena informacyjna) oraz prostych strategii opcyjnych: Risk Reversal oraz Participating Forward (w formatce Strategie opcyjne – wycena informacyjna).
Cechy produktu
Możliwość wygenerowania online wyceny informacyjnej prostych opcji walutowych
oraz strategii opcyjnych
dla wybranych par walutowych.
Minimalna wartość wycenianych opcji / strategii to odpowiednio 10 000 EUR / 10 000 USD.
Możliwość wyboru daty wygaśnięcia wycenianej opcji / strategii od 3 dni do 1 roku.
Możliwość wydrukowania wyceny wraz z podstawowymi jej parametrami oraz krótkim opisem wycenionej opcji / strategii.


Korzyści
Szybkie i samodzielne generowanie wyceny informacyjnej dla dowolnie wybranych parametrów transakcji opcyjnej / strategii.
Możliwość szybkiego porównania transakcji FX Forward z transakcją opcyjną o analogicznych parametrach.


Przykład
Drogi Kliencie,
właśnie dokonałeś wyceny strategii Risk Reversal dla eksportera, której celem jest zabezpieczenie Twojej firmy przed spadkiem kursu waluty w określonym czasie w przyszłości.
Główną zaletą tej strategii jest możliwość zredukowania, a nawet wyeliminowania kosztu zabezpieczenia, poprzez odpowiednie złożenie dwóch opcji. Dzieje się tak, gdy równocześnie kupisz opcję put i sprzedasz opcję call z różnymi kursami realizacji, ale z takim samym nominałem i datą wygaśnięcia. W ten sposób tworzysz tak zwany korytarz dla przyszłego kursu walutowego, dzięki czemu zabezpieczasz się przed wahaniami kursowymi przekraczającymi ustalony korytarz.Parametry Twojej wyceny:

Para walutowa: EUR/PLN
Data wygaśnięcia: 2015-05-27 11:00
Kwota transakcji (opcja kupowana/opcja sprzedawana): 10 000,00 EUR / 10 000,00 EUR
Kurs realizacji opcji kupowanej: 4,1900
Kurs realizacji opcji sprzedawanej: 4,2085
PREMIA W PLN: 0,00 PLN

Jeśli w dacie wygaśnięcia strategii fixing NBP jest niższy niż kurs rozliczenia opcji put, korzystasz z kupionej opcji. Wówczas bank wypłaca Ci różnicę kursową. Gdy fixing NBP jest wyższy niż kurs rozliczenia opcji call, bank realizuje wykupioną od Ciebie opcję. W tej sytuacji to Ty wypłacasz różnicę kursową bankowi. Gdy kurs jest w korytarzu, czyli pomiędzy kursem realizacji opcji put i call, żadna ze stron nie ma obowiązku realizacji opcji.


Funkcje dodatkowe
Funkcje dodatkowe
Podgląd listy transakcji i ofert zawartych na platformie FX Trader w systemie ING BusinessOnLine
Dostęp do limitów transakcyjnych przyznanych przez Bank oraz informacji o poziomie ich wykorzystania
Potwierdzenia transakcji oraz możliwość ich akceptacji
Możliwość zapoznania się z przyznaną przez Bank klasyfikacją MiFID oraz pobrania niezbędnych dokumentów i formularzy
Komentarze i publikacje ekonomistów ING oraz bieżące informacje ekonomiczne
Komentarz ekonomiczny z dnia 6 września 2013:

„Dzisiaj na rynku spodziewamy się sporej zmienności, dodatkowo, dobre dane z Ameryki powodować będą wzrost dochodowości. Nerwowość pozostanie przynajmniej do czasu posiedzenia Fed 18 września. Na rynku walutowym €/PLN w trakcie wczorajszego dnia przesuwał się w górę zakresu i w szczytowym momencie osiągnął poziom 4,3100. Pozytywne zaskoczenie payrollami z USA może spowodować spadek kursu €/US$ do 1,3080, co popchnie złotego do ważnego oporu na poziomie 4,32/€, jeżeli zostałby przełamany otworzy to drogę do 4,35/€.”
Podgląd listy osób upoważnionych do telefonicznego zawierania transakcji z Bankiem
Lista transakcji pochodnych wraz z ich podstawowymi parametrami
Demo
FX Trader mobilnie
FX Trader w Twoim smartfonie
Pobierz aplikację ING BusinessMobile i korzystaj z FX Trader gdziekolwiek jesteś!
mobilemobile
Aplikacja dostępna na telefony
z systemem iOS, Android, BlackBerry 10 i Windows Phone

Pobierz aplikację:
Kontakt
Masz pytania lub wątpliwości?
Skontaktuj się z ING Business Center!