Przelew europejski / Przelew walutowy

Wygodny sposób na przesyłanie walutowych zleceń płatniczych poprzez system bankowości internetowej do krajów Unii Europejskiej oraz krajów spoza Unii Europejskiej.

Przelew europejski czy przelew walutowy?

To proste. Jeśli chcesz wykonać przelew europejski, zlecenie musi spełniać niżej wymienione warunki. Jeżeli Twój przelew ich nie spełnia, wybierz przelew walutowy.

 • sposób złożenia dyspozycji: za pośrednictwem systemu bankowości internetowej,
 • waluta płatności: euro (EUR),
 • kraj Odbiorcy: kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria.
  Sprawdź listę krajów Unii Europejskiej
 • numer rachunku bankowego beneficjenta: w formacie IBAN,
 • wpisany kod BIC (SWIFT) banku, do którego kierowana jest płatność,
 • brak wskazanego banku pośredniczącego lub specyficznych warunków realizacji przelewu,
 • oznaczona opcja pobierania kosztów SHA (zleceniodawca i beneficjent ponoszą jedynie koszty określone przez bank prowadzący ich rachunek bankowy),
 • brak możliwości zmiany trybu wykonania  - standardowy tryb wykonania  - oznacza to wykonanie przelewu europejskiego (uznanie rachunku banku odbiorcy) nie później niż w najbliższym dniu roboczym przypadającym po dniu obciążenia rachunku z tytułu realizacji transakcji (dacie realizacji).

Informacja o trybie realizacji zleceń walutowych dostępna jest na stronie Tryb realizacji zleceń.

Zobacz także:

Przelewy walutowe w rublach rosyjskich
Przelewy do Stanów Zjednoczonych
 

W jaki sposób zlecić dyspozycję przelewu europejskiego?

Po wybraniu rachunku, z którego chcesz zrobić przelew oraz przelewu europejskiego jako typu, wprowadź kwotę przelewu (zawsze w euro):

 

 Zobacz, jak uzupełnić pozostałe pola wniosku: Dane Odbiorcy, Dane Banku Odbiorcy i Oświadczenia i informacje.

Dane Odbiorcy
Dane Banku Odbiorcy
Oświadczenia i informacje

Pamiętaj: w przelewie europejskim tryb realizacji jest zawsze standardowy.

 

W jaki sposób zlecić dyspozycję przelewu walutowego?

Po wybraniu rachunku, z którego chcesz zrobić przelew oraz przelewu walutowego jako typu:

 • wprowadź kwotę i walutę zlecenia;
 • jeżeli waluta rachunku jest różna od waluty zlecenia, w polu Kurs walutowy wybierz jedną z opcji:
  • Kurs podstawowy – opcja domyślna, transakcja zostanie rozliczona po kursie z Tabeli Kursowej Banku.
  • Negocjacja kursu – wybór opcji wymaga wcześniejszego zawarcia transakcji wymiany walutowej z zastosowaniem uzgodnionego kursu (o ile Bank udostępnia taki sposób zawierania transakcji). Skierowane do Banku zlecenie przelewu walutowego z zaznaczoną opcją negocjacja kursu, bez uprzedniego zawarcia transakcji wymiany walutowej z zastosowaniem uzgodnionego kursu, zostanie rozliczone według tabeli kursowej Banku obowiązującej w momencie realizacji zlecenia.

Zobacz, jak uzupełnić pozostałe pola wniosku: Dane Odbiorcy i Dane Banku Odbiorcy.

Dane Odbiorcy
Dane Banku Odbiorcy

1 IBAN (ang. International Bank Account Number) / międzynarodowy numer rachunku bankowego – jednoznaczny identyfikator rachunku zleceniodawcy/odbiorcy, służący do identyfikacji rachunku bankowego w transakcjach z dostawcami usług płatniczych na terenie państw członkowskich3 oraz w krajach, które przyjęły IBAN jako standard numeracji rachunków bankowych. Numer rachunku zapisany w tym formacie składa się z dwuliterowego kodu kraju, po którym następują dwie cyfry kontrolne i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku, określanych jako BBAN (ang. Basic Account Number, pol. Podstawowy Numer Rachunku Bankowego), którego długość jest różna w zależności od kraju. IBAN dla rachunków prowadzonych w ING Banku Śląskim S.A. składa się z dwuliterowego kodu PL i NRB.
2 BIC– międzynarodowy kod identyfikacyjny w systemie komunikacji SWIFT (kod BIC/SWIFT). W przypadku braku właściwego dla banku kontrahenta kodu BICpole Kod BIC (SWIFT) może pozostać niewypełnione, pod warunkiem, że pozostałe pola dotyczące danych adresowych banku kontrahenta zawierają pełne informacje (nazwa oraz adres). W takim przypadku Klient zostanie obciążony przez ING Bank Śląski wyższą opłatą manipulacyjną za realizacje zlecenia w trybie NONSTP, zgodną z aktualnie obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji.
3 NRB – jednoznaczny identyfikator rachunku zleceniodawcy/odbiorcy, przyjęty w polskim systemie numeracji rachunków bankowych stosowany w transakcjach krajowych. Numer rachunku zapisany w tym formacie składa się z dwudziestu sześciu cyfr.

 

Regulacje

Przelewy walutowe składane za pośrednictwem systemu ING BankOnLine realizowane są zgodnie z:

Zlecenia realizowane są do wysokości salda dostępnego. Jeżeli w dacie realizacji Klient nie posiada środków pieniężnych na pokrycie kwoty zlecenia, to zlecenie zostaje odrzucone. W przypadku poleceń wypłaty za granicę, w tym przelewów transgranicznych, zleceniodawca zobowiązany jest do utrzymywania na rachunku, wskazanym do rozliczenia, środków wystarczających na sfinansowanie zlecenia oraz opłat i prowizji do momentu ich rozliczenia.