Wygodny sposób na przesyłanie walutowych zleceń płatniczych poprzez system bankowości internetowej do krajów Unii Europejskiej oraz krajów spoza Unii Europejskiej.

Przelew europejski czy przelew walutowy?

To proste. Jeśli chcesz wykonać przelew europejski, zlecenie musi spełniać niżej wymienione warunki. Jeżeli Twój przelew ich nie spełnia, wybierz przelew walutowy.

 • sposób złożenia dyspozycji: za pośrednictwem systemu bankowości internetowej,
 • waluta płatności: euro (EUR),
 • kraj Odbiorcy: kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria.
  Sprawdź listę krajów Unii Europejskiej
 • numer rachunku bankowego beneficjenta: w formacie IBAN
 • wpisany kod BIC (SWIFT) banku, do którego kierowana jest płatność,
 • brak wskazanego banku pośredniczącego lub specyficznych warunków realizacji przelewu,
 • oznaczona opcja pobierania kosztów SHA (zleceniodawca i beneficjent ponoszą jedynie koszty określone przez bank prowadzący ich rachunek bankowy)
 • brak możliwości zmiany trybu wykonania  - standardowy tryb wykonania  - oznacza to wykonanie przelewu europejskiego (uznanie rachunku banku odbiorcy) nie później niż w najbliższym dniu roboczym przypadającym po dniu obciążenia rachunku z tytułu realizacji transakcji (dacie realizacji).

Zobacz także

Informacja o trybie realizacji zleceń walutowych dostępna jest na stronie

Tryb realizacji zleceń.

 • Przelewy walutowe w rublach rosyjskich

  W przypadku, gdy w zleceniu płatniczym realizowanym w rublach rosyjskich nie zostaną wskazane poniższe informacje, banki realizujące te przelewy przed ich wykonaniem będą w drodze reklamacji wymagać uzupełnienia brakujących informacji. Wiąże się to również z wydłużeniem czasu rozliczenia transakcji oraz dodatkowymi kosztami.

  W przypadku realizacji przelewu  w rublach rosyjskich należy podać:

  • numer BIK: 9 cyfrowy Numer Banku i/lub MFO: 6 cyfrowy numer rozliczeniowy,
  • 10–cio cyfrowy kod INN ( ID tax kod),
  • informacje o podatku VAT,
  • VO Code (5-cyfrowy kod statystyczny tytułu płatności, np. VO60070; kod ten należy potwierdzić u odbiorcy płatności), dodatkowe informacje (nazwa towaru/świadczone usługi itp.)

  W jaki sposób wprowadzamy numer BIK i/lub MFO?

  • Jeżeli Klient posiada kod SWIFT (BIC) – wówczas numer BIK: 9 cyfrowy Numer Banku i/lub MFO: 6 cyfrowy numer rozliczeniowy, należy wprowadzić w polu „Rachunek odbiorcy” przed numerem rachunku; oddzielając myślnikiem.
   Przykład:
   044525525-123456789000001
  • Jeżeli Klient nie posiada kodu SWIFT (BIC) – numer BIK i/lub MFO, należy wprowadzić w pierwszej linii pola „Nazwa banku odbiorcy”. W kolejnych liniach tego pola należy wprowadzić dokładną nazwę i adres banku odbiorcy.
   Przykład:
   RU044525525 Bank XYZ, Moscow

  W jaki sposób wprowadzamy kod INN?

  Kod INN należy wprowadzić w polu „Nazwa odbiorcy”.
  Przykład:
  INNddddddddd
  gdzie: dddddddddd oznacza 10 –cio cyfrowy kod INN ( ID tax kod).

  Kod INN musi być podany w każdym przelewie. Jeżeli odbiorca nie jest rezydentem, kod INN powinien zawierać „ zera”.

  W jaki sposób wprowadzamy dodatkowe informacje przelewie oraz  o podatku VAT?

  Zgodnie z rosyjskim ustawodawstwem, wszystkie przelewy w  rublach rosyjskich muszą zawierać w polu dot. szczegółów płatności następujące informacje:
  1. nazwa towaru/świadczonych usług,
  2. numery i daty dokumentów towarowych/umowy – należy podać VO Code (5-cyfrowy kod statystyczny tytułu płatności, np. VO60070; kod ten należy potwierdzić u odbiorcy płatności),
  3. informacja o VAT (w osobnej linii również jeżeli VAT nie ma zastosowania). 
  Można wskazać również inne informacje, w tym termin zakończenia podatku VAT.

  Informacja dotycząca podatku VAT powinna mieć następujący format:

  • NO VAT
  • VAT is included
  • VAT is excluded
  • VAT not appreciable
  • VAT is___ per cent
 • Przelewy do Stanów Zjednoczonych

  Wprowadzanie danych dotyczących banku odbiorcy w przelewach do Stanów Zjednoczonych:

  Wpisanie kodu BIC (SWIFT) banku odbiorcy  w polu "BIC banku odbiorcy (kod SWIFT)" spowoduje, że dane banku odbiorcy zostaną wypełnione automatycznie przez system. Wówczas w polu "Nr rachunku", w sekcji "Odbiorca" należy wpisać tylko numer rachunku odbiorcy i nie należy podawać numeru banku odbiorcy tzw. ABA/ROUTING NUMBER/FW*. Wpisanie ABA/ROUTING NUMBER/ FW w polu dedykowanym dla numeru rachunku Odbiorcy może zostać zakwalifikowane przez bank odbiorcy jako błąd.

  Jeżeli Klient nie posiada kodu BIC (SWIFT) banku odbiorcy, to powinien w polu "Nazwa banku odbiorcy" wpisać numer banku odbiorcy tzw. ABA lub ROUTING NUMBER (FW), a w kolejnych liniach należy wpisać nazwę i adres banku. Numer należy poprzedzić skrótem FW. Numer rachunku odbiorcy wpisujemy w sekcji "Odbiorca", w polu "nr rachunku".

  Przelewy do Stanów Zjednoczonych jako jedyne nie są obciążone opłatą za brak kodu BIC (SWIFT) - jeżeli w pierwszej linii pola "Nazwa i adres banku odbiorcy"  zostanie podany numer banku odbiorcy  tzw. ABA lub ROUTING NUMBER lub FW (numeru rachunku odbiorcy nie należy wpisywać w danych banku odbiorcy).

  *ABA lub ROUTING NUMBER lub FW - jest to dziewięciocyfrowy numer banku  w Stanach Zjednoczonych.

 • Komunikat w sprawie realizacji zagranicznych zleceń płatniczych

  Komunikat Pobierz PDF

Jak zlecić dyspozycję przelewu europejskiego?

Po wybraniu rachunku, z którego chcesz zrobić przelew oraz przelewu europejskiego jako typu, wprowadź kwotę przelewu (zawsze w euro):

Zobacz, jak uzupełnić pozostałe pola wniosku: Dane Odbiorcy i Dane Banku Odbiorcy.

 • Dane Odbiorcy

 • Dane Banku Odbiorcy
  • wprowadź numer BIC2 banku odbiorcy. Sprawdź kod BIC banku (kod SWIFT)
  • uzupełnij nazwę, adres i kraj banku odbiorcy,
  • w polu Tytuł wpisz informację pozwalającą odbiorcy na identyfikację płatności np. numer faktury (invoice no.),
  • w polu Opcja pokrycia kosztów domyślnie wskazana jest opcja SHA. Oznacza to, że opłaty za realizację przelewu są dzielone pomiędzy zleceniodawcę a odbiorcę, tj. opłaty i prowizje banku odbiorcy pokrywa odbiorca transakcji, koszty i prowizje ING Banku Śląskiego pokrywa zleceniodawca transakcji,
  • wybierz, który rachunek ma być obciążony kosztami i prowizjami,
  • wprowadź datę realizacji przelewu.

1 IBAN (ang. International Bank Account Number) / międzynarodowy numer rachunku bankowego – jednoznaczny identyfikator rachunku zleceniodawcy/odbiorcy, służący do identyfikacji rachunku bankowego w transakcjach z dostawcami usług płatniczych na terenie państw członkowskich3 oraz w krajach, które przyjęły IBAN jako standard numeracji rachunków bankowych. Numer rachunku zapisany w tym formacie składa się z dwuliterowego kodu kraju, po którym następują dwie cyfry kontrolne i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku, określanych jako BBAN (ang. Basic Account Number, pol. Podstawowy Numer Rachunku Bankowego), którego długość jest różna w zależności od kraju. IBAN dla rachunków prowadzonych w ING Banku Śląskim S.A. składa się z dwuliterowego kodu PL i NRB.
2 BIC– międzynarodowy kod identyfikacyjny w systemie komunikacji SWIFT (kod BIC/SWIFT). W przypadku braku właściwego dla banku kontrahenta kodu BICpole Kod BIC (SWIFT) może pozostać niewypełnione, pod warunkiem, że pozostałe pola dotyczące danych adresowych banku kontrahenta zawierają pełne informacje (nazwa oraz adres). W takim przypadku Klient zostanie obciążony przez ING Bank Śląski wyższą opłatą manipulacyjną za realizacje zlecenia w trybie NONSTP, zgodną z aktualnie obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji.
3 NRB – jednoznaczny identyfikator rachunku zleceniodawcy/odbiorcy, przyjęty w polskim systemie numeracji rachunków bankowych stosowany w transakcjach krajowych. Numer rachunku zapisany w tym formacie składa się z dwudziestu sześciu cyfr.

Jak zlecić dyspozycję przelewu walutowego?

Po wybraniu rachunku, z którego chcesz zrobić przelew oraz przelewu walutowego jako typu:

 • wprowadź kwotę i walutę zlecenia;
 • jeżeli waluta rachunku jest różna od waluty zlecenia, w polu Kurs walutowy wybierz jedną z opcji:

Kurs podstawowy – opcja domyślna, transakcja zostanie rozliczona po kursie z Tabeli Kursowej Banku.
Negocjacja kursu – wybór opcji wymaga wcześniejszego zawarcia transakcji wymiany walutowej z zastosowaniem uzgodnionego kursu (o ile Bank udostępnia taki sposób zawierania transakcji). Skierowane do Banku zlecenie przelewu walutowego z zaznaczoną opcją negocjacja kursu, bez uprzedniego zawarcia transakcji wymiany walutowej z zastosowaniem uzgodnionego kursu, zostanie rozliczone według tabeli kursowej Banku obowiązującej w momencie realizacji zlecenia.

Zobacz, jak uzupełnić pozostałe pola wniosku: Dane Odbiorcy, Dane Banku Odbiorcy i Oświadczenia i informacje.

Pamiętaj: w przelewie europejskim tryb realizacji jest zawsze standardowy.

 • Dane Odbiorcy

 • Dane Banku Odbiorcy
  • wprowadź numer BIC2 banku odbiorcy. Sprawdź kod BIC banku (kod SWIFT)
  • uzupełnij nazwę, adres i kraj banku odbiorcy,
  • w polu Tytuł wpisz informację pozwalającą odbiorcy na identyfikację płatności np. numer faktury (invoice no.),
  • w polu Opcja pokrycia kosztów domyślnie wskazana jest opcja SHA. Oznacza to, że opłaty za realizację przelewu są dzielone pomiędzy zleceniodawcę a odbiorcę, tj. opłaty i prowizje banku odbiorcy pokrywa odbiorca transakcji, koszty i prowizje ING Banku Śląskiego pokrywa zleceniodawca transakcji,
  • wybierz, który rachunek ma być obciążony kosztami i prowizjami,
  • wprowadź datę realizacji przelewu.

 • Oświadczenia i Informacje
  • zaznacz opcję Oświadczenie (w przeciwnym wypadku zlecenie nie zostanie zrealizowane),
  • wybierz opcję Dalej, aby wysłać przelew,
  • możesz również wybrać opcję Zapisz odbiorcę lub Zapisz przelew, która może posłużyć Ci w późniejszym czasie na realizację przelewu do tego odbiorcy.

Regulacje

Przelewy walutowe składane za pośrednictwem systemu ING BankOnLine realizowane są zgodnie z:

oraz - jeżeli wystąpi w zleceniu przewalutowanie - z Regulaminem zawierania transakcji wymiany walutowej z dostawą natychmiastową przez Klientów detalicznych w ING Banku Śląskim S.A.

Zlecenia realizowane są do wysokości salda dostępnego. Jeżeli w dacie realizacji Klient nie posiada środków pieniężnych na pokrycie kwoty zlecenia, to zlecenie zostaje odrzucone. W przypadku poleceń wypłaty za granicę, w tym przelewów transgranicznych, zleceniodawca zobowiązany jest do utrzymywania na rachunku, wskazanym do rozliczenia, środków wystarczających na sfinansowanie zlecenia oraz opłat i prowizji do momentu ich rozliczenia.