Łatwo zacząć

za otwarcie, wpłaty i wypłaty

Wartość pakietu obserwujesz na bieżąco w bankowości internetowej

Możesz zacząć od małych kwot, wystarczy 100 zł

Bez zobowiązań: wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz, bez żadnych opłat

Jak to działa?

Ty decydujesz

Do wyboru masz 3 pakiety funduszy. Pakiety różnią się poziomem ryzyka i wysokością potencjalnych zysków.

Eksperci działają

  • W skład każdego pakietu wchodzą fundusze dopasowane do jego poziomu ryzyka.
  • Eksperci wybierają te fundusze, które osiągają najlepsze wyniki.
  • Na bieżąco reagują na zmieniającą się sytuację rynkową.

3 pakiety do wyboru

Pakiet Ostrożny

100% fundusze obligacji i rynku pieniężnego

Możesz osiągnąć zyski nieco wyższe niż na lokacie, przy stosunkowo niskim ryzyku. To najbezpieczniejszy z naszych pakietów.

Zalecany okres inwestycji: minimum 2 lata
Zysk z ostatnich 12 miesięcy (na 7.04.2017): 1,92%

Notowania i dokumenty

Pakiet Umiarkowany

70% fundusze obligacji i rynku pieniężnego

Możesz osiągnąc zyski wyższe niż w Pakiecie Ostrożnym, przy nieco wyższym ryzyku.

Zalecany okres inwestycji: minimum 3 lata
Zysk z ostatnich 12 miesięcy (na 7.04.2017): 6,67%

Notowania i dokumenty

Pakiet Dynamiczny

35% fundusze obligacji i rynku pieniężnego

Daje szansę na zyski przewyższające te w pakiecie umiarkowanym, ale łączy się z podwyższonym ryzykiem.

Zalecany okres inwestycji: minimum 4 lata
Zysk z ostatnich 12 miesięcy (na 7.04.2017): 11,93%

Notowania i dokumenty

Jak kupić?

Konto Funduszowe jest dla osób, które mają u nas konto osobiste
lub oszczędnościowe.

Przez internet

Jeżeli jesteś już naszym klientem, zaloguj się do systemu bankowości internetowej

Otwórz Konto Funduszowe

Jeśli jeszcze nie masz umowy ramowej i umowy pośrednictwa, przed otwarciem konta poprosimy Cię o ich podpisanie.

Skontaktuj się z doradcą

Jeżeli nie jesteś jeszcze naszym klientem, zostaw swój numer telefonu

Zostaw numer, oddzwonimy

W oddziale banku

Mamy ich ponad 400

Znajdź najbliższy oddział

Opłaty

  Pakiet Ostrożny Pakiet Umiarkowany Pakiet Dynamiczny
Opłata za zarządzanie
(roczne wynagrodzenie z tytułu zarządzania subfunduszem)
1,00% 2,20% 2,65%

Nie pobieramy opłat za wpłatę i wypłatę. Opłaty za zarządzanie uwzględniamy w cenie jednostki uczestnictwa.

Ważne informacje
ING Konto Funduszowe to Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami: ING Pakiet Ostrożny, ING Pakiet Umiarkowany i ING Pakiet Dynamiczny, lokującymi swoje aktywa w tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszu mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z aktualnym Prospektem informacyjnym ING Konto Funduszowe Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, Informacją dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego oraz z ostatnim zaudytowanym rocznym sprawozdaniem finansowym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym. Prospekt informacyjny funduszu zawiera szczegółowe informacje o celu i polityce inwestycyjnej funduszu, zasadach realizacji zleceń oraz o opłatach, kosztach i ryzykach związanych z uczestnictwem w funduszu. Dotychczasowe wyniki subfunduszy wydzielonych w ramach ING Konto Funduszowe SFIO nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Zyski osiągnięte z inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz.U. 00.14.176 z póź. zm.).