Zakres ubezpieczenia Spłata na bank Plus

 • Śmierć Ubezpieczonego
 • Niezdolność do pracy lub samodzielnego życia 
 • Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 
 • Czasowa Niezdolności do pracy
 • Utrata pracy
 • Hospitalizacja wskutek Nieszczęśliwego wypadku
 • lub Śmierć w wyniku Nieszczęśliwego (zostaje dodana do zakresu ubezpieczenia po wygaśnięciu ochrony z tytułu Poważnego zachorowania lub Niezdolności do samodzielnego życia i Niezdolności do pracy)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karta Informacyjna i Postanowienia dodatkowe

Decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia można podjąć po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, przede wszystkim z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pobierz PDF
Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia Pobierz PDF
Regulamin programu "Zabezpieczenie na wypadek utraty pracy" Pobierz PDF

W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu na życie "Spłata na bank". Karta Informacyjna  nie jest elementem umowy ubezpieczenia ani materiałem marketingowym. 
Pobierz PDF

Składka ubezpieczeniowa

0,45% x saldo zadłużenia w ostatnim dniu cyklu rozliczenia karty.

Składka płatna jest miesięcznie, w ostatnim dniu cyklu rozliczenia karty.

Jak skorzystać?

Jesteś zainteresowany pakietem "Spłata na bank Plus"?

Zapraszamy do najbliższego oddziału banku.

Pełnomocnictwo

ING Bank Śląski S.A. na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Nationale-Nederlanden Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. z jest upoważniony, na podstawie udzielonych pełnomocnictw, do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela.
Pobierz PDF

Jak zgłosić szkodę?

Zgłoszenia roszczenia można dokonać bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń, niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego:

 • Za pośrednictwem strony internetowej www.nn.pl
 • Pisemnie na adres:
  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  Departament Wypłaty Świadczeń
  ul. Topiel 12
  00-342 Warszawa
  AXA
  ul. E. Plater 53
  00-113 Warszawa
  Budynek WFC

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem: 801 20 30 40 (dla tel. stacjonarnych), 22 522 71 24 (dla tel. komórkowych)

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia roszczenia