Zakresy ubezpieczeń

Zakres ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka Gold Plus:

 • zgon Ubezpieczonego
 • poważne zachorowanie Ubezpieczonego  albo hospitalizacja 


Zakres ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka Silver Plus:

 • zgon Ubezpieczonego
 • Całkowita Niezdolność do Pracy 
 • zgon Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
 • Utrata Stałego Źródła Dochodu wraz z ubezpieczeniem Opłat Eksploatacyjnych
 • Czasowa Niezdolność do Pracy  Ubezpieczonego
 • Hospitalizacja Ubezpieczonego 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karta Informacyjna i Postanowienia dodatkowe

Decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia można podjąć po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, przede wszystkim z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu.
Bezpieczna Pożyczka Silver Plus Pobierz PDF
Taryfa składek Pobierz PDF

Bezpieczna Pożyczka Gold Plus Pobierz PDF
Taryfa składek Pobierz PDF

W Kartach Informacyjnych zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniach Bezpieczna Pożyczka Silver Plus oraz Bezpieczna Pożyczka Gold Plus. Karta Informacyjna  nie jest elementem umowy ubezpieczenia ani materiałem marketingowym.
Bezpieczna Pożyczka Silver Plus Pobierz PDF
Bezpieczna Pożyczka Gold Plus Pobierz PDF

Informacje dotyczące procesu składania i rozpatrywania reklamacji zawarte są w dokumencie Karta informacyjna do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pobierz PDF

Materiał informacyjny umożliwiający porównanie produktów ubezpieczeniowych: 
Pobierz

Składka ubezpieczeniowa

Składka za  ubezpieczenie jest pobierana miesięcznie, każdorazowo w dniu płatności raty. Składka jest naliczana co miesiąc razem z ratą pożyczki, a jej wysokość zależy od kwoty udzielonej pożyczki.

Jeśli chcesz sprawdzić wysokość swojej raty oraz kwotę ubezpieczenia - oblicz je w kalkulatorze pożyczki gotówkowej.

Składkę ubezpieczeniową za każdy okres ochrony ubezpieczeniowej oblicza według następującej formuły:

 • 0,28% x kwota udzielonej pożyczki *
 • 0,28% x (50% x kwota udzielonej pożyczki) **

* dla pożyczek przy których występuje tylko jeden pożyczkobiorca
** dla pożyczek przy których występuje dwóch pożyczkobiorców

Jak skorzystać?

Wystarczy, że zawnioskujesz o ubezpieczenie podczas zawierania umowy o pożyczkę.

Znajdź najbliższy oddział

Pełnomocnictwo

ING Bank Śląski S.A. na podstawie umów agencyjnych zawartych z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. i Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. jest upoważniony, na podstawie udzielonych pełnomocnictw, do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczycieli.
TU Europa SA Pobierz PDF
TUnŻ Europa SA Pobierz PDF

Jak zgłosić szkodę?

Ubezpieczony może dokonać zgłoszenia roszczenia bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń, niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego:

 • za pośrednictwem strony internetowej www.tueuropa.pl - zakładka Centrum Obsługi Klienta
 • pisemnie lub osobiście u Ubezpieczyciela:
  ul. Gwiaździsta 62
  53-413 Wrocław
 • telefonicznie na nr 801 500 300 lub 48 71 36 92 887

Wniosek o wypłatę świadczenia:

Bezpieczna Pożyczka Silver Plus Pobierz

Bezpieczna Pożyczka Gold Plus Pobierz