Zakresy ubezpieczeń

Zakres ubezpieczenia Opcja Życie Plus:

 • zgon ubezpieczonego 


Zakres ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt Standard Plus:

 • zgonu ubezpieczonego 
 • zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • całkowitej niezdolności do pracy ubezpieczonego 
 • Hospitalizacja Ubezpieczonego 
 • Utraty Stałego Źródła Dochodu 
 • Czasowej Niezdolności do Pracy  Ubezpieczonego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karta Informacyjna i Postanowienia dodatkowe

Decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia można podjąć po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, przede wszystkim z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu.
Opcja Życie Plus Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt Standard Plus Pobierz PDF
Taryfa składek Pobierz PDF

W Kartach Informacyjnych zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu na życie Opcja Życie Plus oraz Programu ubezpieczeniowego Bezpieczny Kredyt Standard Plus. Karta Informacyjna nie jest elementem umowy ubezpieczenia ani materiałem marketingowym. 
Opcja Życie Plus Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt Standard Plus Pobierz PDF

Informacje dotyczące procesu składania i rozpatrywania reklamacji zawarte są w dokumencie Karta informacyjna do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt Standard Plus Pobierz PDF

Materiał informacyjny umożliwiający porównanie produktów ubezpieczeniowych:
Pobierz PDF

Składka ubezpieczeniowa

Opcja Życie Plus: 0,035% x saldo zadłużenia z dnia płatności raty kredytu*.
Bezpieczny Kredyt Plus: 0,055% x saldo zadłużenia kredytu na dzień płatności raty kredytu*.

* Składka płatna jest miesięcznie, w terminie płatności raty kredytu.

Jak skorzystać?

Jeśli masz pytania dotyczące oferty ubezpieczeniowej - zostaw swój numer, oddzwonimy.

Skontaktuj się z doradcą

Pełnomocnictwo

ING Bank Śląski S.A. na podstawie umów agencyjnych zawartych z Nationale-Nederlanden Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A., Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. i Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. jest upoważniony, na podstawie udzielonych pełnomocnictw, do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczycieli.

Opcja Życie Plus Pobierz PDF
Bezpieczny Kredyt Standard Plus Pobierz

Jak zgłosić szkodę?

Opcja Życie Plus:

Zgłoszenia roszczenia można dokonać bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń, niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego:

 • za pośrednictwem strony internetowej www.nn.pl
 • pisemnie na adres Biura Centralnego Nationale-Nederlanden: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.,
 • ul. Topiel 12,
 • 00-342 Warszawa
 • osobiście u Agenta ubezpieczeniowego Nationale Nederlanden
 • telefonicznie pod numerem: 801 20 30 40 (dla tel. stacjonarnych) 22 522 71 24 (dla tel. komórkowych)

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia

Bezpieczny Kredyt Standard Plus:

Zgłoszenia roszczenia można dokonać bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń, niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego:

 • za pośrednictwem strony internetowej www.tueuropa.pl - zakładka Centrum Obsługi Klienta
 • pisemnie lub osobiście u Ubezpieczyciela:
 • ul Gwiaździsta 62
 • 53-413 Wrocław 
 • telefonicznie na nr 801 500 300 lub +48 71 36 92 887

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia