Allianz Best Doctors Życie to unikalne ubezpieczenie z możliwością zwrotu kosztów konsultacji i leczenia poważnych chorób w najlepszych ośrodkach zagranicznych. Obejmuje takie przypadki medyczne  jak: nowotwory złośliwe, przeszczep narządów od żywego dawcy, zabiegi operacyjne naczyń wieńcowych, zabiegi kardiochirurgiczne wymiany zastawki i neurochirurgiczne. Ubezpieczenie przeznaczone jest dla klientów korzystających z Ofert: Premium, Private Banking lub Wealth Management.

Umowa Allianz Best Doctors Życie zapewnia ochronę życia i zdrowia osoby ubezpieczonej.

Świadczenia w ramach Allianz Best Doctors Życie:

 • świadczenie na wypadek śmierci oraz śmierci w nieszczęśliwym wypadku  
 • konsultacja medyczna oraz zwrot kosztów leczenia za granicą w przypadku zdefiniowanych poważnych zachorowań (Best Doctors) 
 • Możliwość leczenia w najlepszych ośrodkach medycznych na świecie
 • Dostęp do sieci ponad 53 tys. lekarzy w ponad 450 specjalnościach
 • Wysoka suma ubezpieczenia zapewniająca pokrycie kosztów konsultacji, leczenia, podróży – do 1 mln EUR
 • Szeroki zakres poważnych zachorowań objętych ochroną 

Allianz Best Doctors

InterConsultation

Umożliwia ubezpieczonemu uzyskanie dodatkowej opinii na temat swojego stanu zdrowia w przypadku zdiagnozowania jednej z wymienionych chorób (tzw. raport eksperta).

Zobacz więcej

Świadczenia w ramach InterConsultation:

W wypadku wystąpienia jednej z wymienionych chorób Allianz zapewnia organizację i pokrycie kosztów następujących świadczeń:

 • ponowną ocenę histopatologiczną, która zawiera (o ile będzie to niezbędne) wykonanie ponownych badań tkanek pobranych uprzednio od ubezpieczonego,
 • przetłumaczenie na język obcy zebranej dokumentacji medycznej,
 • sporządzenie pisemnie raportu eksperta zawierającego:

-opinię wybranego przez Best Doctors lekarza konsultanta dotyczącą postawionej diagnozy i stosowanego leczenia,
-propozycję planu leczenia zalecanego przez lekarza konsultanta,
-informacje o doświadczeniach zawodowych i osiągnięciach zawodowych lekarza konsultanta, który sporządził raport eksperta,

 • przetłumaczenie raportu eksperta na język polski,
 • dostarczenie przetłumaczonego raportu eksperta ubezpieczonemu lub na wniosek ubezpieczonego, lekarzowi prowadzącemu, pod opieką którego się znajduje.

Jeśli lekarz konsultant w raporcie eksperta postawi odmienną diagnozę niż diagnoza wynikająca z dotychczasowego leczenia ubezpieczonego lub z jego dokumentacji medycznej, Allianz za pośrednictwem Best Doctors organizuje i pokrywa koszty sporządzania dodatkowej opinii medycznej przez innego lekarza konsultanta oraz przetłumaczenia jej na język polski.

 

FindBestCare

Zapewnia ubezpieczonemu organizację oraz pokrycie kosztów leczenia w klinice poza Polską.

Zobacz więcej

Świadczenia w ramach FindBestCare :

Jeśli raport eksperta wydany w ramach świadczenia InterConsultation potwierdzi wystąpienie choroby objętej zakresem ochrony oraz wskaże możliwości dalszego leczenia, Allianz, za pośrednictwem Best Doctors, zapewnia organizację i pokrycie kosztów następujących świadczeń:

 • wskazania ubezpieczonemu informacji o maksymalnie trzech placówkach medycznych poza Polską, w których można przeprowadzić dalsze leczenie i konieczną diagnostykę
 • leczenia za granicą zdefiniowanego poważnego stanu chorobowego ubezpieczonego
 • podróży lub transportu medycznego ubezpieczonego i osoby towarzyszącej lub dawcy
 • zakwaterowania ubezpieczonego i osoby towarzyszącej lub dawcy związane z ich pobytem w miejscu leczenia poważnego stanu chorobowego za granicą
 • repatriacji zwłok ubezpieczonego lub dawcy do miejsca pochówku na terenie Polski, w tym koszt zakupu trumny przewozowej i balsamowania zwłok.

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karta Informacyjna i Postanowienia dodatkowe

Decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia można podjąć po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, przede wszystkim z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu.
Pobierz PDF

W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Best Doctors. Karta Informacyjna  nie jest elementem umowy ubezpieczenia ani materiałem marketingowym. 
Pobierz PDF

Składka ubezpieczeniowa

Wiek osoby ubezpieczonej Składka ubezpieczenia zależy od wieku ubezpieczonego i wynosi:
30 dni życia – 18 lat 57,70 zł/mies
19 – 64 lata 99,70 zł /mies
65 - 74 lata
Ważne: Nie można po raz pierwszy zawrzeć umowy ubezpieczenia po ukończeniu 65 roku życia. To składka dla tych, którzy kontynuują umowę zawartą wcześniej.
154,50zł /mies

 

Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu Allianz Best Doctors rozpoczyna się po upływie 180 dni od daty wskazanej w polisie,  jednak nie wcześniej niż w dniu następującym po dacie zapłaty składki.

Wskazana kwota składki ubezpieczeniowej została podana według taryfy składek ubezpieczeniowych aktualnej na dzień 25.04. 2016 r. i może ulec zmianie w razie zmiany taryfy przez Allianz. Umowa ubezpieczenia Allianz Best Doctors zawierana jest na okres roku i przez ten czas ustalona wysokość składki jest niezmienna. W przypadku późniejszego zamiaru odnowienia umowy na kolejny okres ubezpieczenia lub zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia Allianz może zaproponować składkę ubezpieczeniową w innej wysokości.

Jak skorzystać z ubezpieczenia?

Za pośrednictwem osobistych doradców

Dla klientów korzystających z Ofert: Premium, Private Banking, Wealth Management.

 

Nie korzystasz jeszcze ze wskazanych Ofert? 

Sprawdź jakie są warunki, by z nich skorzystać i skontaktuj się z doradcą 

Formularz kontaktowy

Pełnomocnictwo

ING Bank Śląski S.A. na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna jest upoważniony, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela.
Pobierz PDF

Jak zgłosić szkodę?

 • Śmierć ubezpieczonego lub ubezpieczonego dziecka w skutek wypadku

 • Best Doctors w następstwie poważnego zachorowania oraz kosztu leczenia za granicą

Śmierć ubezpieczonego lub ubezpieczonego dziecka w skutek wypadku

Ubezpieczający, uposażony, uposażony zastępczy lub inne osoby uprawnione do otrzymania świadczenia mogą zgłosić roszczenie:

 • poprzez stronę www.allianz.pl
 • listownie na adres:
  TU Allianz Życie Polska S.A.
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1
  02-685 Warszawa
 • w dowolnym oddziale Allianz:
  (wzór druku zgłoszenia)
  wykaz placówek Allianz

Jeśli masz pytania zadzwoń pod numer: 224 224 224

Best Doctors w następstwie poważnego zachorowania oraz kosztu leczenia za granicą

Ubezpieczony może zgłosić roszczenie w ramach InterConsultation oraz FindBestCare:

 • telefonicznie do Centrum Obsługi Klienta Best Doctors pod numerem 800 365 867

Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia

Śmierć ubezpieczonego / ubezpieczonego dziecka
 • druk zgłoszenia roszczenia
 • akt zgonu ubezpieczonego
 • dokument potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej do odbioru świadczenia
 • dokument potwierdzający przyczynę zgonu (karta statystyczna, zaświadczenie medyczne)

Uwaga: Dokumenty należy złożyć w oryginale lub jako kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ wystawiający dany dokument lub notariusza lub przedstawiciela Allianz.

Śmierć ubezpieczonego / ubezpieczonego dziecka wskutek wypadku
 • druk zgłoszenia roszczenia (opis okoliczności wypadku)
 • akt zgonu ubezpieczonego
 • dokument potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej do odbioru świadczenia
 • dokument potwierdzający przyczynę zgonu (karta statystyczna, zaświadczenie medyczne)
 • protokół sekcyjny w przypadku wykonania sekcji zwłok
 • notatka policyjna w przypadku zawiadomienia policji
 • orzeczenie kończące postępowanie w sprawie (postanowienie prokuratury, wyrok sądu) jeżeli było prowadzone postępowanie.

Uwaga: Dokumenty należy złożyć w oryginale lub jako kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ wystawiający dany dokument lub notariusza lub przedstawiciela Allianz.

 

Informujemy, że Towarzystwo zastrzega o możliwości zażądania dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do rzetelnego ustalenia odpowiedzialności Allianz po wpłynięciu zawiadomienia o zajściu zdarzenia.