Naszą strategię biznesową realizujemy w sposób odpowiedzialny

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest obecna w każdym aspekcie działalności ING Banku Śląskiego. Działamy w stałym i bliskim kontakcie z kluczowymi interesariuszami: klientami, pracownikami, inwestorami, dostawcami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem akademickim. Nadajemy strategiczny wymiar tematom, które są dla interesariuszy najbardziej istotne, dzięki czemu bank może je skutecznie realizować i ewaluować. 

Nasza działalność odbywa się ze świadomością i poszanowaniem międzynarodowych standardów – Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Global Compact ONZ. Stosujemy Zasady Dobrej Praktyki Bankowej. Bank dba też o równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy oraz przykłada wagę do szerokiego dostępu do informacji i efektywnej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego. Od 2009 roku jesteśmy też niezmiennie obecni w Respect Index, indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. ING Bank Śląski jest jedną z ośmiu spółek i jedyną z branży finansowej, która utrzymała się w indeksie przez wszystkie 10 edycji. 

Przejrzyste i etyczne relacje z interesariuszami były naszym priorytetem w 2016 roku. Nasi pracownicy działają zgodnie z Pomarańczowym Kodem, na który składają się Wartości ING (jesteśmy uczciwi, jesteśmy rozważni/kierujemy się zdrowym rozsądkiem, jesteśmy odpowiedzialni) oraz Zachowania ING (podejmujesz inicjatywę i działasz skutecznie, pomagasz innym osiągać sukcesy, jesteś zawsze o krok do przodu). W 2016 roku dla wszystkich pracowników przygotowaliśmy kalendarze biurkowe, które propagowały działanie zgodnie z Zachowaniami ING. Większość inicjatyw komunikacyjnych związanych z wdrożeniem standardów Pomarańczowego Kodu toczyła się w banku w 2015 roku. Rok później zostały one docenione w konkursie Szpalty Roku 2016, organizowanym przez Stowarzyszenie Prasy Firmowej, gdzie zdobyliśmy Złote Szpalty w kategorii Strategia content marketing dla pracowników. 

W 2016 roku rozpoczęliśmy rewizję Strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) ING Banku Śląskiego S.A. Jej kolejne etapy obejmowały zestawienie wyników badania istotności (prowadzonego wśród kluczowych interesariuszy banku) z benchmarkiem branżowym, Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, założeniami strategii biznesowej oraz innymi kluczowymi dla organizacji dokumentami. Umożliwiło to nam szczegółową analizę Strategii CSR na lata 2012-2015 pod kątem jej aktualności oraz dało podstawy do opracowania nowego dokumentu. Prace nad nim miały formę warsztatów i angażowały pracowników różnych szczebli – począwszy od specjalistów, poprzez kadrę kierowniczą aż po członków Zarządu Banku. 

W minionym roku tygodnik POLITYKA i firma Deloitte przyznali nam Srebrny listek CSR, podkreślając, że jego laureaci budują przejrzyste i etyczne relacje z otoczeniem. Nasze ubiegłoroczne dokonania zostały też docenione w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki, w którym znalazła się rekordowa liczba 31 praktyk ING Banku Śląskiego. Swoimi doświadczeniami na tym polu dzialiśmy się również podczas Targów CSR, organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w których uczestniczyliśmy jako wystawca w listopadzie 2016 roku. 

Również sposób w jaki komunikujemy naszą aktywność w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu został doceniony. W listopadzie Raport CSR ING Banku Śląskiego za lata 2013-2014 zdobył srebrne Pearl Awards w kategorii Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, w nowojorskim konkursie custom publishing. Ten sam raport w konkursie Szpalty Roku 2016 zdobył Złote Szpalty w kategorii Strategia content marketing dla klientów oraz wyróżnienie w kategorii Publikacja jednorazowa. 

Przeczytaj Zintegrowany Raport Roczny ING Banku Śląskiego 2016

Zakres działań w ramach odpowiedzialności społecznej: