Naszą strategię biznesową realizujemy w sposób odpowiedzialny

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest wpisana w działalność ING Banku Śląskiego. Jej podstawą jest stały i bliski kontakt z kluczowymi interesariuszami: klientami, pracownikami, inwestorami, dostawcami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem akademickim. Dzięki temu znamy ich oczekiwania i – przy uwzględnieniu celów strategicznych – możemy na nie adekwatnie odpowiadać.

Przejrzyste i etyczne relacje z interesariuszami to priorytet w naszym banku. W 2015 roku – w ramach cyklicznego przeglądu – wartości, którymi kierują się na co dzień pracownicy banku, zostały zaktualizowane. Do Wartości ING (jesteśmy uczciwi, jesteśmy rozważni/kierujemy się zdrowym rozsądkiem, jesteśmy odpowiedzialni) zostały dodane Zachowania ING (podejmujesz inicjatywę i działasz skutecznie, pomagasz innym osiągać sukcesy, jesteś zawsze o krok do przodu). Razem składają się one na Pomarańczowy Kod – wspólne dla całej organizacji zasady postępowania. W 2015 roku w związku z ich wprowadzeniem: przeprowadziliśmy 400 spotkań i warsztatów, konkurs dla pracowników, wydaliśmy kalendarze biurkowe na 2016 rok, udostępniliśmy testy on-line oraz artykuły na intranecie i w gazecie wewnętrznej. Wszystkie te działania miały na celu przybliżenie Wartości i Zachowań ING oraz zachęcały pracowników do działania w zgodzie z nimi. 

Naszą działalność opieramy na międzynarodowych standardach – Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Global Compact ONZ. Stosujemy Zasady Dobrej Praktyki Bankowej i, z racji obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, dbamy o równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy oraz przykładamy wagę do szerokiego dostępu do informacji i efektywnej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego. ING Bank Śląski jest też, niezmiennie od 2009 roku, obecny w Respect Index, indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W 2015 roku wydaliśmy Raport społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) ING Banku Śląskiego S.A. za lata 2013-2014. Drugi w historii banku raport CSR nosi tytuł Odpowiedzialność w obiektywie i został przygotowany zgodnie z wytycznymi GRI (Global Reporting Initiative) G4. Raport jest dostępny na stronie raportcsr.ingbank.pl. Przygotowanie tego dokumentu poprzedziło badanie istotności prowadzone przy wykorzystaniu standardu angażowania interesariuszy AA 1000SES (AccountAbility Stakeholder Engagement Standard). W efekcie powstała matryca istotności z dziesięcioma kluczowymi aspektami raportowania, które reprezentują najistotniejsze dla interesariuszy obszary naszej działalności. Tematy te są związane z bezpieczeństwem, jakością i etyką prowadzonych przez bank działań. Kluczowi interesariusze ING Banku Ślaskiego cenią sobie innowacyjne inicjatywy, oczekują otwartości na dialog oraz czytelnej polityki reklamacyjnej. Chcą też mieć pewność, że dbamy o rozwój naszych pracowników, ich satysfakcję z pracy oraz że mamy z nimi otwarte relacje. W raporcie zostało opisane nasze podejście do zarzadzania kluczowymi aspektami raportowania oraz mierniki, które je ilustrują. 

W minionym roku tygodnik POLITYKA przyznał ING Bankowi Śląskiemu, jako jedynej instytucji finansowej, Srebrny listek CSR, podkreślając, że jego laureaci wyznaczają trendy CSR i mogą być inspiracją dla innych. W raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki znalazło się 14 naszych praktyk.

Przeczytaj Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu ING Banku Śląskiego S.A. 2013-2014

Zakres działań w ramach odpowiedzialności społecznej: