Karty obciążeniowe z odroczoną spłatą

Ich cechą charakterystyczną jest odroczony termin płatności, co daje możliwość skorzystania z krótkoterminowego finansowania.

Sprawdź jak otrzymać

ING CardsOnLine

Prosta obsługa kart służbowych Twojej firmy

Więcej o aplikacji

O produkcie

 

Karta obciążeniowa z odroczoną spłatą to międzynarodowa karta płatnicza umożliwiająca dokonywanie w kraju i za granicą bezgotówkowych transakcji płatniczych z tytułu:

 • zapłaty za towary i usługi w punktach handlowo – usługowych wyposażonych w terminale POS, oznaczone znakiem VISA,
 • transakcji zawieranych na odległość (przez telefon, internet czy zamówienie pocztowe),
 • gotówkowych transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem bankomatów oznaczonych znakiem VISA lub kas banków wyposażonych w terminal POS, oznaczonych znakiem VISA.

Kartę charakteryzuje odroczony termin płatności. Rozliczenie transakcji dokonanych przy jej użyciu następuje w ostatnim dniu okresu bezodsetkowego trwającego od 5 do 23 dni, po zakończeniu wybranego cyklu rozliczeniowego. Mogą Państwo wybrać jeden spośród 6 możliwych cykli rozliczeniowych, a podczas trwania okresu bezodsetkowego Bank nie nalicza odsetek od dokonanych transakcji bezgotówkowych.

Istnieje możliwość wyboru jednej z czterech dostępnych form spłaty zadłużenia:

 • z rachunku bankowego Państwa firmy prowadzonego w ING Banku Śląskim,
 • z rachunku bankowego Państwa firmy prowadzonego w innym banku,
 • z rachunku bankowego użytkownika karty prowadzonego w ING Banku Śląskim,
 • z rachunku bankowego użytkownika karty prowadzonego w innym banku.

Ponadto w ramach dostępnego globalnego limitu kart mogą Państwo skorzystać z możliwości indywidualnego limitu wydatków karty oraz dziennego limitu transakcji gotówkowych.

Każdy użytkownik karty obciążeniowej z odroczoną spłatą wydanej przez ING Bank objęty jest ochroną ubezpieczeniową w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i za granicą, kosztów leczenia za granicą, bagażu podróżnego za granicą, opóźnienia lotu za granicą, assistance za granicą, odpowiedzialności cywilnej w kraju i za granicą.

Korzyści

 

Dostępność środków

 • Możliwość dokonywania płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowo-usługowych,zawierania transakcji na odległość (przez telefon, internet czy zamówienie pocztowe) oraz wypłat gotówki w bankomatach i kasach banków,
 • Limit wydatków karty niezależny od stanu środków pieniężnych na firmowym rachunku bankowym,indywidualnie dopasowany do potrzeb użytkownika karty,
 • Możliwość szybkiego zwiększenia limitu wydatków karty,(np.: podczas pobytu pracownika za granicą),
 • Szybki dostęp do gotówki poprzez sieć bankomatów na całym świecie.

Komfort i wygoda

 • Możliwość płacenia za towary i usługi w kraju oraz za granicą,
 • Prosta i szybka wymiana waluty dla wydatków służbowych,realizowanych podczas podróży zagranicznych,
 • Wyeliminowanie konieczności wydawania pracownikom zaliczek i rozliczania ich,
 • Usprawnienie procesu rozliczania i księgowania wydatków służbowych,
 • Regularny monitoring wydatków:
  • Otrzymywanie szczegółowych zestawień transakcji dla każdej karty,
  • Historia transakcji dostępna w systemie bankowości internetowej ING BusinessOnLine.

Bezpieczeństwo

 • Możliwość nadania numeru PIN telefonicznie lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowej ING BusinessOnLine,
 • Możliwość wielokrotnej zmiany numeru PIN w bankomatach ING Banku,
 • W przypadku kradzieży lub zgubienia karty możliwość natychmiastowego zastrzeżenia karty telefonicznie pod numerem telefonu +48 (32) 357 00 12 – serwis telefoniczny czynny 24 godziny / 7 dni,
 • Bezpłatny pakiet ubezpieczeń do karty obejmujący ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty, ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu oraz ubezpieczenie podróżne.

Jak otrzymać?


Zobacz także