Przelewy

Korzystając z systemu ING BusinessOnLine, mogą Państwo wykonywać przelewy krajowe, przelewy zagraniczne oraz zlecenia MT101. Dyspozycje większości płatności mogą Państwo również składać w oddziale Banku.

Otwórz Rachunek

Przelewy krajowe

Przelewy krajowe dokonywane są na rachunek prowadzony w banku polskim (zlokalizowanym na terytorium RP) oraz wyrażone są w złotych polskich. ING Bank Śląski realizuje następujące rodzaje przelewów krajowych:

Przelew standardowy

 • jest realizowany za pośrednictwem systemu Elixir, w zależności od godziny złożenia zlecenia, w dniu złożenia zlecenia lub w następnym dniu roboczym,
 • przelew realizowany jest w ramach dostępnych sesji rozliczeniowych systemu Elixir (istnieje możliwość uzgodnienia z ING Bankiem Śląskim indywidualnych, przedłużonych godzin granicznych dla poszczególnych sesji systemu Elixir),
 • kwota przelewu nie przekracza 1 mln złotych polskich.

Przelew pilny

 • jest realizowany za pośrednictwem systemu SORBNET na dowolną kwotę w dniu złożenia zlecenia,
 • każdy zlecony przez Klienta przelew na kwotę równą lub wyższą niż 1 mln złotych polskich, jest realizowany w trybie przelewu pilnego (za pośrednictwem systemu SORBNET).

Przelew na rzecz Urzędu Skarbowego

 • jest realizowany za pośrednictwem systemu Elixir niezależnie od kwoty przelewu,
 • format przelewu umożliwia przekazanie wszystkich wymaganych przez Urząd Skarbowy informacji identyfikujących daną płatność.

Przelew na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • niezależnie od kwoty przelewu jest realizowany za pośrednictwem systemu Elixir (w ramach dostępnych sesji),
 • format przelewu umożliwia przekazanie wszystkich wymaganych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych informacji identyfikujących daną płatność.

Przelew Express ELIXIR

 • jest realizowany za pośrednictwem systemu Express ELIXIR w czasie rzeczywistym, natychmiast po złożeniu zlecenia w systemie ING BusinessOnLine,
 • może być wysłany wyłącznie do banku (krajowego) będącego uczestnikiem rozliczeń w systemie Express ELIXIR,
 • kwota przelewu nie może przekraczać 100 tys. złotych polskich.

Przelewy krajowe na rzecz Klientów ING Banku są realizowane w dniu otrzymania zlecenia przelewu.

Warunkiem realizacji przelewu krajowego jest prawidłowe wypełnienie zlecenia oraz zapewnienie na rachunku środków wystarczających na jego realizację w momencie wysłania zlecenia.

Przelewy walutowe

ING Bank Śląski wykonuje przelewy walutowe do wszystkich krajów, dla których realizacja płatności nie jest zabroniona z uwagi na embarga, sankcje międzynarodowe lub inne ograniczenia. Transakcje realizowane są w walutach wymienionych w Tabeli kursów ING Banku Śląskiego S.A.

Jako pierwszy bank w Polsce znacząco obniżyliśmy stawki za przelewy europejskie – bez względu na kwotę płatności pobieramy jedynie 5 zł za przelew wychodzący. Dyspozycja przelewu europejskiego składana jest za pośrednictwem systemu ING BusinessOnLine. Przelewy europejskie wykonywane są standardowo z datą waluty D+1.

W ramach usługi przelewu europejskiego oferujemy przelewy SEPA (Single Euro Payments Area), czyli przelewy w euro realizowane w ujednoliconym standardzie w obszarze Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii.

Warunkiem realizacji przelewu walutowego jest prawidłowe wypełnienie zlecenia oraz zapewnienie na rachunku w momencie złożenia zlecenia, środków wystarczających na jego realizację.

Przelewy cykliczne (zlecenie stałe)

ING Bank Śląski umożliwia Klientom składanie zleceń stałych, tzn. wcześniejsze zdefiniowanie płatności krajowych wykonywanych cyklicznie. Złożenie zlecenia stałego powoduje jego realizację bez każdorazowego składania osobnego zlecenia przez Klienta.

Klient określa kwotę i datę realizacji zlecenia stałego oraz podaje jego szczegóły (dane i rachunek odbiorcy, tytuł płatności). Za pośrednictwem ING BusinessOnLine możliwe jest składanie zleceń stałych będących:

 • przelewem standardowym,
 • przelewem pilnym,
 • przelewem na rzecz Urzędu Skarbowego,
 • przelewem na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Warunkiem realizacji zlecenia stałego jest jego prawidłowe wypełnienie oraz zapewnienie na rachunku wystarczających środków do jego realizacji na jeden dzień roboczy przed wskazaną datą wykonania.

Parametry zlecenia stałego mogą być modyfikowane, a odwołanie zlecenia stałego może nastąpić nie później niż jeden dzień roboczy przed wskazaną datą jego wykonania.

Korzyści

 • Łatwa obsługa przelewów za pośrednictwem systemu ING BusinessOnLinew tym możliwość zdefiniowania w systemie wszystkich typów przelewów cyklicznych,
 • Realizacja przelewów w euro w najnowszym standardzie UE,
 • Konkurencyjna oferta cenowa przelewów europejskich.

Zobacz także