Gwarancje BGK - PLD i PLG-COSME

Gwarancje do kredytów obrotowych i inwestycyjnych w ramach tzw. linii portfelowych

Sprawdź, jak otrzymać

O produkcie

ING Bank Śląski uczestniczy w rządowych programach wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach których oferowane są gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego. Programy przynoszą wiele korzyści dla kredytobiorców poszukujących dodatkowego kapitału na finansowanie swojej działalności dzięki wykorzystaniu atrakcyjnych zabezpieczeń kredytów.

W ramach programu oferowane są:

 • gwarancje de minimis PLD w ramach tzw. Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis,
 • gwarancje PLG-COSME w ramach tzw. Portfelowej Linii Gwarancyjnej z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu COSME (tj. programu na rzecz konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw).

Oferta ING Banku Śląskiego skierowana jest do firm z sektora MSP posiadających zdolność kredytową, spełniających wymogi programu BGK i prowadzących pełną sprawozdawczość finansową (pełna rachunkowość), zgodnie z polityką kredytową Banku.

 

GWARANCJA DE MINIMIS PLD

 • udzielana do kredytu obrotowego (także w rachunku bieżącym) oraz inwestycyjnego,
 • forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami Unii Europejskiej,
 • prowizja roczna od kwoty gwarancji: 0,5% p.a.,
 • przyznawana na maksymalnie: 27 miesięcy do kredytów obrotowych i 99 miesięcy do kredytów inwestycyjnych, do kwoty 3,5 mln zł i obejmuje do 60% kwoty kredytu. Kwotę gwarancji wyznacza także maksymalny dopuszczalny 3-letni limit pomocy de minimis (200 tys. euro lub 100 tys. euro w przypadku podmiotów z sektora transportu drogowego towarów),
 • nie jest przeznaczona dla podmiotów działających m.in. w dziedzinie produkcji podstawowej, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury,
 • zabezpieczenie kredytu – dowolne, ustalane z Kredytobiorcą (brak zastrzeżeń programowych); dodatkowo może zostać pobrane oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.,
 • zabezpieczeniem gwarancji jest weksel własny in blanco.

 

GWARANCJA PLG-COSME 

Gwarancje są udzielane w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.
 • udzielana do kredytu obrotowego (także w rachunku bieżącym) oraz inwestycyjnego,
 • nie stanowi formy pomocy publicznej,
 • prowizja roczna od kwoty gwarancji: 1% p.a.,
 • przyznawana na maksymalnie: 27 miesięcy do kredytów obrotowych i 99 miesięcy do kredytów inwestycyjnych, obejmuje 80% kwoty kredytu. Maksymalna kwota kredytu na okres min. 12 miesięcy wynosi 600 tys. zł,
 • wyłącznym zabezpieczeniem kredytu może być: poręczenie osoby trzeciej lub pełnomocnictwo do rachunku bankowego lub weksel in blanco, a także może zostać pobrane oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.,
 • zabezpieczeniem gwarancji jest weksel własny in blanco.

Korzyści dla Klienta

 • Atrakcyjne zabezpieczenie kredytów, zwłaszcza dla przedsiębiorstw, które nie mają wystarczającego majątku, mogącego stanowić zabezpieczenie.

 • Minimum formalności: prosta procedura ubiegania się o gwarancje oraz oszczędność czasu (wszystkie formalności załatwiane bezpośrednio w ING Banku Śląskim).

 • Gwarancja de minimis PLD do kwoty 3,5 mln zł zabezpiecza do 60% kwoty kredytu.

 • Gwarancja PLG-COSME zabezpiecza 80% kwoty kredytu (kwota kredytu wynosi max. 600 tys. zł).

 • W przypadku gwarancji de minimis PLD Klient otrzymuje pomoc de minimis.

 • Rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji de minimis lub gwarancji jest bezpłatne.

 • Kredytobiorca ponosi jedynie koszty związane z kredytem oraz ustanowieniem dodatkowych zabezpieczeń kredytu.

Jak skorzystać?

Wszystkie czynności związane z uzyskaniem kredytu oraz gwarancji PLG-COSME można przeprowadzić bezpośrednio w ING Banku Śląskim – w tym celu należy złożyć wniosek o kredyt oraz wniosek o udzielenie gwarancji.

Po zweryfikowaniu spełnienia warunków programu i przeprowadzeniu analizy zdolności kredytowej, zgodnie z wewnętrznymi procedurami, bank podejmuje decyzję o objęciu kredytu gwarancją.

W celu skorzystania z gwarancji w ING Banku Śląskim prosimy o kontakt ze swoim Doradcą lub z ING Business Centre pod nr tel. 801 242 242 oraz 32 357 00 24.