Kredyt technologiczny

Udzielany przedsiębiorcom na realizację inwestycji technologicznych, na mocy umowy o współpracy podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Sprawdź, jak otrzymać Teraz możesz złożyć wniosek przez internet

O produkcie

W związku z nowelizacją ustawy oraz podpisaniem Umowy współpracy pomiędzy BGK i ING Bankiem Śląskim, kredyty technologiczne mogą być zawierane od 3 listopada 2015 roku. W Perspektywie Finansowej 2014-2020 kredyty technologiczne będą zawierane z Kredytobiorcami starającymi się o dotacje w Działaniu 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Kredyt technologiczny

Na mocy podpisanej z BGK Umowy o współpracy ING Bank Śląski udziela przedsiębiorcom kredytów na realizację inwestycji technologicznych. Inwestycja technologiczna może polegać na: 

 • zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług albo
 • wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Po przyznaniu dotacji w formie premii technologicznej część zadłużenia zostanie spłacona przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kwota dotacji jest wyliczana w oparciu o wysokość kosztów kwalifikowanych oraz regionalną intensywność pomocy. Ponadto kwota dotacji:

 • nie może przekroczyć 6 mln PLN,
 • obejmuje wydatki poniesione po dacie złożenia w BGK wniosku o dofinansowanie,

Dla kogo?

Kredyt przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców sektora MŚP.

Warto wiedzieć?

Podstawy prawne udzielania kredytu

 • Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. 2014 poz. 226 z późniejszymi zmianami),
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – działanie 3.2.2,
 • Umowa pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a ING Bankiem Śląskim S.A..

Wielkość alokacji w ramach działania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Wysokość środków przeznaczonych na wypłatę premii technologicznej w ramach działania 3.2.2.”Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, które mają być wydatkowane w latach od 2015 do 2020 to 422 miliony EUR.

Rozpoczęcie inwestycji

Rozpoczęcie inwestycji może nastąpić dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie w BGK.

Udział własny przedsiębiorcy

Wymagany ustawowo udział własny przedsiębiorcy kształtuje się na poziomie co najmniej 25% wydatków kwalifikowanych inwestycji technologicznej.

Przeznaczenie kredytu

Kredytem technologicznym mogą być sfinansowane następujące inwestycje:

 • zakup nowych lub używanych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej,
 • pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli,

przy czym łączna wartość wydatków kwalifikowanych związanych z zakupem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz dzierżawą lub najmem gruntów, budynków i budowli nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków kwalifikowanych.

Projekty, które nie mogą być sfinansowane kredytem technologicznym

 • projekty, których przedmiotem jest rozwiązanie wpisujące się w działalność wykluczoną z możliwości uzyskania pomocy publicznej,
 • projekty branż wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej – wykaz znajduje się w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie,
 • kwalifikujące się do wsparcia w działaniu – wykaz w Regulaminie konkursu.

Premia technologiczna

Część zadłużenia może zostać spłacona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie premii technologicznej. Kwota dotacji przyznana przedsiębiorcy na spłatę części kapitału kredytu technologicznego pochodzi ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego. Jest ona wyliczana w oparciu o wysokość kosztów kwalifikowanych. Ponadto kwota dotacji:

 • nie może przekroczyć 6 mln PLN,
 • nie może przekroczyć maksymalnej intensywności określonej w „Mapie pomocy regionalnej”,
 • obejmuje wydatki poniesione po dacie złożenia w BGK wniosku o dofinansowanie.

Wypłata premii technologicznej

Premia technologiczna wypłacana będzie przez Bank Gospodarstwa Krajowego do 31 grudnia 2023 r. Wypłata dokonywana jest jednorazowo po wdrożeniu nowej technologii lub w formie płatności pośrednich, po przekroczeniu zaawansowania projektu w wysokości 25%. BGK przekazuje premię technologiczną na rachunek wskazany przez ING Bank Śląski S.A. Rachunek służy do spłaty kredytu technologicznego.

Składanie wniosków

W Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój w latach 2014-2020 łącznie na dotacje w ramach działania 3.2.2. przeznaczono 422 miliony euro. Pierwszy nabór ogłoszony przez BGK w dniu 3 listopada 2015 roku zawiera dane: rozpoczęcie naboru 7 grudnia 2015 roku, zakończenie naboru 20 stycznia 2016 roku. Na ten nabór przeznaczono na dotacje kwotę 303 miliony złotych.

Jak otrzymać?


Jesteś już Klientem Banku?

Możesz złożyć wniosek, a w przypadku pozytywnej decyzji również zawrzeć umowę kredytową online za pośrednictwem ING BusinessOnLine.

Nie jesteś Klientem banku?

Pierwsza taka oferta na polskim rynku - sprawdź zdolność kredytową i złóż wniosek kredytowy bez wizyty w oddziale.

Sprawdź zdolność

Złóż wniosek

 

Dokumenty

Warunkiem ubiegania się premię technologiczną jest uzyskanie kredytu technologicznego lub promesy takiego kredytu. Wniosek o produkt kredytowy ING Banku Śląskiego można złożyć poprzez ING BusinessOnLine.

W perspektywie finansowej 2014-2020 w Działaniu "Kredyt na innowacje technologiczne" BGK ogłosiło następujące (dostępne na stronie www.bgk.com.pl dokumenty)

Wnioski / Załączniki